Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 Astroloji
 Burlar
Ko
Boa
kizler
Yenge
Aslan
Baak
Terazi
Akrep
Yay
Olak
Kova
Balk
 Kova ( Aquarius )
 21 Ocak - 18 Þubat
 Element: Hava
 • zellikleri
 • Knye
 • Kadn ve Ak, Evlililik
 • Erkek ve Ak, Evlililik
 • nlleri
 • Kadnn Dier Burlarla likileri
 • Erkein Dier Burlarla likileri
 • Aras yi Olduu Burlar
 • Salk Eitim ve Mesleki Eilimler
 • Uygun Meslekler
 • Hayat
 • Kk Hediyeler
 •  Ak Uyumu

  Kendi burcunuzu ve sevgilinizin burcunu sein aranzdaki ak uyumunu renin!
  Benim burcum
  sevdiimin burcu


    zellikleri

  Kova, deðiþim ve devrimlerin gezegeni Uranüs'ün etkisi altýndadýr. Bu durum Kovalarýn arkadaþ canlýsý, uyumlu, ama ne yapacaðý belli olmayan insanlar olarak tanýnmalarýna sebep olur. Deðiþik açýlardan bakýlýrsa Kovanýn zýtlýklarla dolu bir kiþiliði vardýr. Onun sýradan insanlar gibi tepki vermesini beklemeyin. Ayrýca deðiþimi, yenilik ve macerayý sever. Kovanýn dengeli bir kiþiliði olmasýna raðmen, burcunun deðiþik etkileriyle dengesi çabuk bozulur. Aþýrýlýða kaçan davranýþlara eðilimlidir. Dünyanýn mevcut durumu onun hoþuna gitmiyorsa, onu deðiþtirip kendi ideallerine uydurmak zorundadýr. Dünyada iz býrakmayý baþarabilmiþ dâhi Kovalar vardýr. Örnek olarak köleliði kaldýran Abraham Lin coln gösterilebilir. Kovanýn ideali baskýya karþý savaþmaktýr. Ýnsanlara daha hoþ bir dünyanýn kapýlarýný açan, yeni besteler yapmýþ olan Wolfgang Amadeus Mozart, bunlardan biridir.

  Bazý Kovalar enerjilerini uzay yolculuðu veya zaman içinde yolculuðu olasý kýlmak için harcamýþlardýr. Örnek olarak Jules Verne ya da H.G. Wells gibi ünlü bilimkurgu yazarlarýný verebiliriz. Atlantik'i geçen ilk kiþi Charles Lindbergh de Kova burcundandýr. Hava grubundan olan bütün burçlar gibi Kova da abartýlý duygulardan korkar. Aklýn yardýmýyla kon trol edilemeyen durumlardan mümkün olduðunca kaçmaya çalýþýr. Kendi zekâsý, Kova için tehlike anlarýn da hiç düþünmeden kullanýlacak bir çýkýþ kapýsýdýr.

  Temelde iyi, anlayýþlý, yardýmsever ve hoþgörülü olan Kova, taraf tutmaktan kaçýnýr. Bu yüzden sýk sýk gevþeklikle suçlanýr. Kova bir þeyi görmek istemezse, görmez...

  Kovanýn insanlýðýn nasýl olmasý gerektiði konusunda muazzam fikirleri vardýr. Ýdealleri gerçekten çok büyüktür. Ütopyalar ve serseri fikirlerle ilgilenmeye eðilimlidir. Bir firmanýn mali iþler sorumlusu veya bir iþin finans görevlisi olmak isteyen Kovalardan sakýnýn. Ya bir dâhi ya da bir deliyle karþý karþýyasýnýz. Her koþulda dikkatli olmalý ve bir karar vermeden önce daha iyi bilgiler edinmelisiniz.

  Kova için maddi deðerlerin hiçbir anlamý yoktur. En büyük zayýflýðý, savunduðu ideallerini kendisinde uygulayamamasýdýr. Ýnsanlýðý kurtarma isteðinde çok ciddidir, ama bu büyük iþle ilgili günlük görevlerini bile unutur.

  Bunun için Kova, sosyal duyarlýlýðýna raðmen egoisttir. Ama bireysel deðil, kollektif deðerler için savaþýr. Bu noktada diðer insanlardan tamamen ayrýlýr.

  Eðer ideallerinî gerçekleþtirmeyi baþaramazsa, içine kapanýr. Duvarlarý egoizmden oluþan bir kale kurar. Kendini hoþ olmayan sürprizler den korumak için bu metodu kullanýr. Birçok Kovanýn kelime hazinesinde içtenlikle söylenen bir "sen" eksiktir. Kova burcunda doðanlar, dostluðun egemen olduðu bir dünya özle mi içindedirler. Aþkýn arkasýnda büyük tehlikeler olduðuna inanýrlar: Kýrýk kalpler, öldürülmüþ rakipler gibi. Böyle bir aþk, bir dramla biter ve bu Kovayý korkutur.

  Aþksýz bir dünyada daha az kar maþanýn olacaðýný düþünen Kovalarýn sayýsý az deðildir. Birçoklarý mantýk ile duygularý arasýnda gidip gelirler.

  Bir Kovanýn, hayatýnda aþka çok yer ayýrmasý nadir görülür. Aþk, bu burç için esas ideallerinden sonra gelir. Özgürlük kavgasý, mesleki görevler; bunlarýn hepsi onlar için aþktan önce gelir. Kova, Eros'a nadiren kurban olur. Kurban edildikten sonra, tekrar ezilenlerin haklarýnýn ve büyük ideallerinin hayalini kurabileceði kendi dünyasýna çekilir. Kova, günlük sorunlarý aþabilme ihtiyacý içindedir. Baþka insanlarla iliþki kurarken kendini sevilmeye deðer, hoþgörülü, biraz serseri gösterir. Eþinin özgürlüðüne saygý duyar. Kýskançlýðýný dizginleyebildiði sürece bu böyle sürer.

  Dostlarý bu davranýþýný aldýrmazlýk olarak görürler, ama aslýnda öyle deðildir. Kova, duygularýný açýða vurmasý söz konusu olduðunda çok çekingendir. Ayrýlýk acýsýný gözyaþlarýyla belli etmesi ondan beklenemez.
      BlueSash.NET 2001-2007