Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 Astroloji
 Burlar
Ko
Boa
kizler
Yenge
Aslan
Baak
Terazi
Akrep
Yay
Olak
Kova
Balk
 Kova ( Aquarius )
 21 Ocak - 18 Þubat
 Element: Hava
 • zellikleri
 • Knye
 • Kadn ve Ak, Evlililik
 • Erkek ve Ak, Evlililik
 • nlleri
 • Kadnn Dier Burlarla likileri
 • Erkein Dier Burlarla likileri
 • Aras yi Olduu Burlar
 • Salk Eitim ve Mesleki Eilimler
 • Uygun Meslekler
 • Hayat
 • Kk Hediyeler
 •  Ak Uyumu

  Kendi burcunuzu ve sevgilinizin burcunu sein aranzdaki ak uyumunu renin!
  Benim burcum
  sevdiimin burcu


    Kadnn Dier Burlarla likileri

  Kova Kadýný - Koç Erkeði
  Farklý kiþiliklerine raðmen Kova kadýný ve Koç erkeði birbirlerini çekerler. Bunun nedeni ikisinin de güçlü kiþilikleri olmasýdýr.

  En þaþýrtýcý özelliði, kendine güveni ve doðruluðudur, amaçlarýný hiç bir sapmaya yer vermeyecek þekilde belirler. "Hayýr" kelimesi onun sözlüðünde yoktur. Kadýnlara yaptýðý her teklifin seksi de içerdiði söylense bile, Koç erkeði bir kadýn avcýsý deðildir. Onu yakýndan tanýyýnca aslýnda duyarlý ve duygulu biri olduðunu göreceksiniz. Koç erkeði arkadaþlýk ve aþk iliþkisini ayýrt edemez. Ýliþkinizin baþýnda, sizin için en önemli þeyin seks olduðu fikrine kapýlacaktýr. Flörtleri ne alýþmak zorunda kalacaksýnýz. Ama bu zor olmayacaktýr, çünkü bunlarýn onun için yüzeysel iliþkiler olduðunu biliyorsunuz.

  Koç, dürüst bir koca ve görevinin bilincinde alan bir aile babasýdýr. Ama evleneceði kadýn hakkýndaki fikirlerini pek beðenmeyeceksiniz. O, hayatýnýzýn odak noktasý olmak ister. Onun hayatýný kolaylaþtýrsa bile, bir meslek sahibi olmanýzý kabul etmez, sizi yönlendirmeye çalýþabilir. Ama bu yönlendirmeler hayat felsefenizi tamamlayan bir etki yapacaktýr, çünkü Koç erkeði, dünya görüþüne uygun olmayan bir kadýnla yaþayamaz.

  Koç, titizlik delisi deðildir. Eðer gömleðini yýkamayý unuttuysanýz ve ya akþam yemeði tam vaktinde hazýr olmazsa, hemen sinirlenecek bir tip deðildir. Kova kadýný olarak güçlü, erkeksi bir koruyucu arýyorsanýz, Koç erkeði hayatýnýzýn fýrsatý olabilir.

  Kova Kadýný - Boða Erkeði
  Kova ve Boðanýn ortak yönleri azdýr. Eðer evlenmeyi düþünüyorsanýz, kendinizden çok þey vermeniz gerekecektir. Kova kadýný olarak Boðanýn yanýnda kendinizi altýn kafesteki kuþ gibi hissedeceksiniz. Fikirleri çok eski, zevki çok gelenekseldir. Siz bir gizem bulutuyla çevrili olduðunuzdan, eþinizin de böyle olmasýný istersiniz. Ama Boða, duygularýný önünüze kitap gibi açacaktýr. Siz onu fazla atýlgan bulurken, o sizi çýldýrtýcý bir bulmaca gibi görecektir.

  Bu erkek sizi güvenlik içinde yaþatacak, þýmartacak, her þeyi ayaðýnýza getirecektir. Aslýnda sizi eþyasý gibi görür. Özgürlüðe duyduðunuz ihtiyaç yüzünden, aþk isteðiniz sönebilir. Boða erkeði paranýn deðerini bilir ve parayla bütün kapýlarýn açýldýðýna inanýr. Bu fikir çok hoþ gibi geliyor, ama deðil. Kendisini, ailesi ve arkadaþlarýný parayla korumasýnýn dýþýnda, kendini bilinmeyen maceralara da atar. Boða erkeðinin sizin gibi çok yönlü ilgi alanlarý ve eðilimleri yoktur, çünkü onun tek istediði akþam eve geldiðinde sizin kollarýnýzda olmaktýr.

  Kova Kadýný - Ýkizler Erkeði
  Hazýrcevap ve esprili Ýkizler erkeði sizi koltuðunuzdan edebilir. Grubunuz (hava) dýþýnda da birçok ortak yönünüz ve bazý zayýf noktalarýnýz var. Sizin gibi hoþgörülü olan Ýkizler, size kendi kararlarýnýzý verme ve hareket özgürlüðü tanýr. Ýkizler, evcimen bir erkektir ve iyi bir ahçýdýr. Karýsýnýn, özel zevklerine zaman ayýrabilmesi için severek ev iþlerine yardýmcý olur. Baðýmsýz yapýnýzý takdir eder.

  Ýkiniz de baðýmsýz insanlar olduðunuz için, çok fazla özel zevklere sahip olmanýz, anlaþamamanýza neden olabilir. Bunun için birbirinize olabildiðince çok zaman ayýrýnýz. Ne olursa olsun, bu iliþkide itici güç Kova kadýný olacaktýr. Ýkizler, düzgün, uyumlu bir özel yaþama ve nelere yetenekli olduðunu gösterebilecek istekli bir kadýna ihtiyaç duyar. Çocuk sahibi olmak için biraz beklemelisiniz. Yeterince olgunlaþ madan mutluluk ve acýlarý paylaþmaya karar vermeyin. Önce hayatýn tadýný çýkarýn.

  Kova Kadýný - Yengeç Erkeði
  Bu erkekte neyle karþýlaþacaðýnýzý asla bilemeyeceksiniz. Sinirlidir, idealisttir, melankolik ve hayalcidir. Onu yakýndan tanýsanýz bile deðiþken ruh hali sizi öfkelendirecektir. Sonuçta uzun bir iliþki þansý çok fazla deðildir. Daha çok bir iþ beraberliðinde birbirinizi ideal olarak tamamlarsýnýz.

  Kova kadýný olarak siz, hayatýn iyi yönlerini görürken, Ay'ýn etkisi altýnda olan Yengeç sürekli duygu gelgitleri yaþar. Depresif dönemleri size hayatý zorlaþtýrabilir.

  Yengeç erkeði para konularýný iyi bilir. Para kazanmak için her fýrsatý deðerlendirir. Ama sadece geleneksel metotlarla ilgilenir, asla riske girmez. Þefkatli bir âþýktýr, ama sizin seks hakkýndaki fikirleriniz hoþuna gitmez ve bu yüzden sizi soðuk bir kadýn olarak görür. Yengeç erkeði, onu uzun zaman yalnýz býrakmanýzý kaldýramaz. Bu ise sizin için baðýmsýzlýk ve karar verme özgürlüðünüzün kýsýtlanmasý demektir. Yengeç erkeði karmaþýk bir insandýr. Onunla hayat ne daha kolay ne de daha sýkýcý olacaktýr. Bir kere kalbini kazanýrsanýz, ne olursa olsun sizi asla unutmayacaktýr.

  Kova Kadýný - Aslan Erkeði
  Hiç þüphe yok ki Aslan erkeði size kur yaparsa, ona âþýk olacaksýnýz, çünkü size tam bir kadýn gibi davranýr. Sizi koruyacak, maddi problemlerinizi çözecek ve sizi þýmartacaktýr. Tek sorun, bu iliþkinin uzun sürüp sürmeyeceðidir. Aslan erkeði, sadece hayatý paylaþmanýzý deðil, her konuda onun fi kirlerine uymanýzý da ister. Onu þýmartýrsanýz, o da sizi el üstünde taþýyacaktýr.

  Onu evlilik için kolayca kandýrabilirsiniz, ama bu savâþ ilan etmek kadar delicedir. Kendinize zaman tanýyarak, onun huylarýna ve özelliklerine alýþýn. Gururu büyük olasýlýkla sizi çok uðraþtýracak, devamlý þýmartýlmak istemesi sinirlerinizi bozacaktýr.

  Aslan erkeðinin tek ihtiyacý aþk, aþk, aþktýr. Ve þaþýracaksýnýz, ama hayatýnda tek bir kadýn olmasýný ister. Bu hoþunuza gidecektir. Sizi hep yanýnda görmek ister, bundan pek hoþlanmayacaksýnýz. O, sizin için ideal âþýktýr, baþka hiç kimse size kadýn olduðunuzu böylesine hissettiremez. Aslan erkeði az sayýda çocuk sahibi olmak ister, çünkü ona göre çocuklarý iyi bir ortamda yetiþmelidir. Tekdüze kavgalarýnýz; sonuçta alýþmanýzý saðladýðý sürece mutlu bir çift olabilirsiniz.

  Kova Kadýný - Baþak Erkeði
  Belki inanmayacaksýnýz, ama Baþak erkeði size uygun bir eþ olabilir. Hazýrcevaptýr, güvenilirdir, eþitlikçidir, bir kadýna nasýl davranmasý gerektiðini bilir ve centilmendir. Ýliþkiniz pek tutkulu olmayacak, ama yine de seks hayatýnýz haftada birden fazla olacaktýr. Yýllar geçtikçe aþkýnýz da büyür. Baþak erkeði, uzun bir iliþkinin cinsel isteklerden ibaret olmayacaðýný bilir. Baþak erkeðiyle evlenirseniz, onunla çatýþ maktan korkmanýza gerek yok. Bu adam, her zaman düzenlidir. Yuvasýndan gurur duyar ve eþyalar, alýþýlmýþ yerlerinde olmadýðýnda bunu fark eder. Çok çekingendir, ancak bir konu hakkýnda kesin bir fikri varsa söze karýþýr. Baþak erkeði, ona devamlý yenilikler sunacak sizin gibi bir kadýna ihtiyaç duyar. Bir ya da iki çocuk sahibi olmak ona yetecektir.

  Kova Kadýný - Terazi Erkeði
  Terazi-Kova birlikteliði her zaman uyumlu olmuþtur. Kova kadýný olarak Terazi erkeðinin istediðiniz zaman yanýnda kalabileceðiniz ,bir tip olduðunu hemen anlayacaksýnýz. Çekingen erkekler, genelde sizin ilgi alanýnýzda deðildir. Ama bu erkekte, kementi atýp yakalamak durumunda olan siz olacaksýnýz. Bu erkek her zaman sürprizler den hoþlanýr. Ýliþkiniz asla sýkýntý ve ya tekdüzeliðin yol açtýðý aþýnmalara uðramayacaktýr. Terazi erkeði ayný sizin gibi öðrenme istek ve merakýyla, yeni insanlarla iliþkilere ihtiyaç duyar. Bu erkeðin zekâsýnýn sizi etkilemesi uzun sürebilir. Ama yeteneði ve duygularý sizi hayretler içinde býrakýr. Terazi erkeði, rahatýna düþkündür, sizden evde de bunu saðlamanýzý ister, ama dýþarýda eðlenmekten de geri kalmaz.

  Bu adam, iliþkinizin sýkýcý veya sürtüþmeli olmamasý için gereken her þeyi yapacaktýr. Ýkiniz de kýskanç olmadýðýnýz için, basit flörtleri pek ciddiye almayacaksýnýz.

  Akýllý bir Kova kadýný olarak Terazi erkeðini özgür býraktýðýnýz ve onu baðlamaya çalýþmadýðýnýz için, daima size geri dönecektir.

  Kova Kadýný - Akrep Erkeði
  Bu adam, sizi hiçbir zaman aldatmayacaktýr. Zýtlýklarla dolu bir insandýr ve bu kiþilik özellikleriyle ayakta durur. Savaþçý bir karakteri vardýr. Onun yaþam ritmine uyup, yaþama bakýþ açýsýna saygý duyduðunuz sürece her þey iyi gider. Ama o, bu iliþkide yönetici rolünü oynamanýza asla izin vermeyecektir. Hatalarýný yüzüne vurursanýz, çok þiddetli tepki gösterebilir. Ona meydan okumadan önce iki kere düþünün, çünkü Akrep, gerçekten ölüm kalým için kavga eder. Akrebi kýskandýrabilirsiniz. Seks, onun için büyük baþarýlarýna gerçekleþme þansý verebilen bir oyundur. Avdan zevk alýr, ama sadece tek bir kadýnla ilgilenir.

  Aþkta gerçekten aldýrmaz olabilir. Ona þefkate deðer verdiðinizi öðretmelisiniz. O, tutku dolu bir volkandýr, diþilerin vücudunu tanýr. Canlý, erotik bir hayal gücü vardýr. Ürkekliðe dayanamaz, çok az kadýn bu özelliðine alýþabilir. Yani Akrep erkeði, sizi duygusuz olarak görebilir. Kiþisel özgürlüðü söz konusu olduðunda hak, hukuk tanýmaz. Kendisine her özgürlüðü tanýr, ama siz ev kadýný görevlerinizi yapmalý ve bununla yetinebilmelisiniz. Cimri biri sayýlabilir. Kasasýnda ne kadar parasý olduðunu asla söylemez, tam tersine her þeyin ne kadar pahalý olduðundan ve vergi dairesinin, elindeki her þeyi aldýðýndan þikâyet eder. Akrep erkeði için mesleði önemlidir. Ýþi için gereken motivasyonu, hatýrý sayýlýr sayýdaki çocuklarýndan alýr. Bu nedenle sorumluluk ve teslimiyet demek olan baba rolünü seve seve üstlenir.

  Kova Kadýný - Yay Erkeði
  Yay erkeði, kolay kolay av olmayan bir tiptir. Devamlý gezer, akýllý ve eðlenceli bir konuþmacý olarak tanýndýðý toplantý ve partileri sever. Bu yüzden Kova kadýný ve Yay erkeði birbirlerini tamamlarlar, çünkü görüþleri ve ilgi alanlarý birbirine çok yakýndýr. Hayatta her þeyin en iyisini yapmayý isterler. Ýkisi de zayýf insanlarý korur ve haksýzlýðýn her türünden nefret ederler. Her insanýn özde iyi olduðunu düþünürler, bu yüzden arkadaþ seçiminde her zaman baþarýlý deðildirler. Yay erkeði, yine de hoþlanmadýðý her durumda çok sert tepkiler vermez. Tek bir þeyle uzun zaman ilgilenmesi çok zordur. Bu yönü, neden çok geç evlendiðinin de cevaba olabilir:

  Birçok Yay erkeði asla olgunlaþmazlar. Hayatlarý boyunca pervasýz, haþarý, muzip çapkýnlar olarak kalýrlar. Biraz yalancýdýrlar, ama bunu büyük bir sevimlilikle yaptýklarý için, onlarý affetmek kolaydýr. Aile bütçesini siz ele almalýsýnýz, çünkü Yay, mali durumunuzu alt üst edebilecek parasal risklere eðilimlidir. Aþkta Yay erkeðini zaptetmek hemen hemen imkânsýzdýr. Maceracýnýn biridir ve öyle kalacaktýr. Evlilikte isteklerinizi karþýlamak ve sizi mutlu etmek için elinden geleni yapacaktýr. Yay erkeðiyle sadece kýsa bir macera yaþamýþ olsanýz bile, bu olayý yaþam boyu unutamayacaksýnýz.

  Kova Kadýný - Oðlak Erkeði
  Oðlak erkeðinin zevkleri size göre çok aþýrýya kaçar, çünkü siz her þeyle belirli bir mesafeden ilgilenirsiniz. Ýliþkinizin geleceði pek umutlu görünmüyor, çünkü ondan çekiniyorsunuz. Ve o da coþkunuzu anlamýyor, düþüncelerinizi takip edemi yor. Bu yüzden birbirinizi entelektüel yönden tamamlamanýz daha olasýdýr.

  Onun alaylý ve zeki tavýrlarýna hayranlýðýnýzla, ilgi çekme isteðini karþýlamýþ oluyorsunuz. Oðlak erkeði aranýzdaki iliþkide baþ rolü oynamak ister. Mesleðinize devam etmenize karþý çýkmaz. Çünkü aile bütçesine katkýda bulunmaktasýnýz. Ama ona da zaman ayýrmanýz þarttýr. Bu erkeðin elinizi tutmasý veya ufak bir öpücük vermesi için uzun, zaman beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bu, çekingenliðinden çok, gururuyla ilgilidir: Onu reddetmenizi kaldýramaz. Dünya görüþünüz ve zorluklarla savaþma tarzlarýnýz çok farklý. Siz her þeyin olumlu tarafýný görmeye ve her þeyden en iyisini çýkarmaya çalýþýrken, onun hemen cesareti kýrýlabilir. Oðlak erkeði tutkuludur, çok duyguludur ve teklifinizi asla reddetmez. Seksten hiç býkmaz. Kendisi olgunlaþtýkça cinsel yönü de geliþir. Baþka erkekler sallanan sandalyelerinde otururken, Oðlak erkeði halâ kadýnlarý yatak odasýna götürmeye çalýþýr. Oðlak erkeðinin yanýnda geleceðiniz güvence altýndadýr. Ama parayý kolay kazanmasa da kolay harcayabilir. Size iyi bir hayat yaþatmak onun için çok önemlidir.

  Kova Kadýný - Kova Erkeði
  Ayný burçta doðan iki insan her zaman sizin kadar iyi anlaþamaz. Kova erkeði karþýnýza çýktýðýnda, hayatýnýz boyunca beklediðiniz erkeði bulduðunuzu anlayacaksýnýz. Kendinizi iyi tanýdýðýnýzý sanýyorsanýz bile bu erkek sizi hep þaþýrtacaktýr. Ýkiniz de tekdüzelikten nefret edersiniz; hayat sizin için sürekli bir meydan okumadýr. Asla size emirler vermek veya ilgi alanýnýzý kýsýtlamak istemeyecektir, çünkü o da sizin kadar özgürlük ve baðýmsýzlýða ihtiyaç duyar.

  Böylece kendi hayatýnýzý yaþamanýza izin verecektir, kýskançlýk ona yabancýdýr. Kova aþka âþýktýr, seksten çok manevi iliþkiye deðer verir, çünkü sadece bedensel çekim temeline oturan bir iliþki sürekli olmaz. Devamlý kaçamak yapan bir erkek deðildir, baþka bir kadýnla iliþkisi olsa bile, bunu size itiraf edecektir.

  Kova Kadýný - Balýk Erkeði
  Bir Balýk erkeði avlarsanýz, bu romantik, kolay incinen ve hayalci adamla ilgilenmek için çok zaman ayýrmanýz gerekecek. O, sýrtýnýzý yaslayabileceðiniz bir erkek deðildir, tam tersine, onun aðlayabileceði bir omza ihtiyacý vardýr. Kova kadýný olarak bir erkeðe annelik etmek hoþunuza gitmez, ama Balýk erkeði sizin koruyucu içgüdünüzü uyandýracaktýr.

  Birçok açýdan öðüt ve korumanýza muhtaçtýr, çünkü kolay etkilenir, sorumluluktan kaçýnmaya çalýþýr, karar vermesi gerektiðinde ne yapacaðýný bilemez. Dünyayý daha gerçekçi görmesine yardým ederseniz, bu iliþki sizin için de yararlý olabilir.

  Balýk erkeði sevilmeye deðer, arkadaþ canlýsý bir insandýr. Karþýsýndakilere sabýr gösterir ve iyi bir dinleyicidir. Ona, güvenerek verdiðiniz her sýrrýn saklanacaðýndan emin olabilirsiniz. Sizin için birçok þey yapacaktýr, örneðin size iyi bir hayat saðlayabilmek için çok fazla çalýþacak ve sizi mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapacaktýr. Ýþ hayatýnda o, batmak üzere olan firmalarý satýn alarak yatýrým yapan bir uzmandýr. Felaketlerden para kazanmayý becerir. Ama ayný zamanda çok kötü bir hesap adamýdýr. Sayýlarla savaþ halindedir. Her randevuya geç kalýr. Yüce gönüllü, ama güvenilmezdir. Ýliþkinizin sürmesi için çok yorulacaksýnýz. "Ödül" olarak dürüst bir eþ olmanýzý bekler, çünkü Balýk erkeði bir kere karar verirse, bu karar "ya ...." ve "a ma..."larý içermez.
      BlueSash.NET 2001-2007