Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 Astroloji
 Burlar
Ko
Boa
kizler
Yenge
Aslan
Baak
Terazi
Akrep
Yay
Olak
Kova
Balk
 Kova ( Aquarius )
 21 Ocak - 18 Þubat
 Element: Hava
 • zellikleri
 • Knye
 • Kadn ve Ak, Evlililik
 • Erkek ve Ak, Evlililik
 • nlleri
 • Kadnn Dier Burlarla likileri
 • Erkein Dier Burlarla likileri
 • Aras yi Olduu Burlar
 • Salk Eitim ve Mesleki Eilimler
 • Uygun Meslekler
 • Hayat
 • Kk Hediyeler
 •  Ak Uyumu

  Kendi burcunuzu ve sevgilinizin burcunu sein aranzdaki ak uyumunu renin!
  Benim burcum
  sevdiimin burcu


    Erkein Dier Burlarla likileri

  Kova Erkeði - Koç Kadýný
  Koç kadýný çok açýk ve dürüsttür, kimseyi kýrmak istememesine raðmen, fikrini çok açýk söyler. Kova erkeði bu kadýnýn açýksözlülüðünü takdir eder. Düzenbaz bir eþle asla birlikte olamaz. Koç kadýný anlýk duygularla hare ket eder, oyun oynamaz, olduðundan farklý görünmeye çalýþmaz. Ne yaparsa tam olarak yapar. Sizden daha saldýrgandýr, ama yine de çok ortak yönünüz bulunur.

  Hoþgörülü ve anlayýþlý bir âþýktýr. Kovanýn iliþkide ihtiyaç duyduðu özgürlüðü ona vermeye çalýþýr. Ama bu, kýskançlýk krizlerinin olmayacaðý anlamýna gelmez. Karþýsýndaki erkeðin kendisini çekmemeye baþladýðýný fark ederse, yeni bir erkek aramaya karar verir.

  Koç kadýný tutkulu ve özverili bir âþýktýr, güçlü bir cinsel doyum isteði duyar. Kova erkeðinin onu fethetmek için dünyayý yerinden oynatmasý Koç kadýnýnýn hoþuna gider. Buna karþýlýk, güvenilir bir eþtir. Ona, ev kadýný rolünden çok, sevgili rolü uygundur.

  Kova Erkeði - Boða Kadýný
  Boða kadýný ve Kova erkeði ayrý dünyalarda yaþarlar. "Zýt kutuplar birbirini çeker" sözü, sizin için de geçerlidir, ama iyi anlaþacaðýnýzý garantileyemeyiz. Siz birçok alanda öyle farklýsýnýz ki aþkýn gücünün, zýt kutuplarý birleþtirecek kadar büyük olup olmadýðýný sormak ihtiyacý doðar.

  Boða kadýný olaylara mantýklý bakar, Güvenli, düzenli, rahat ve barýþ dolu bir hayat ister. Buna karþýn Kovanýn çok güçlü bir özgürlük ihtiyacý vardýr. Boða kadýnýysa, davetlere ve devamlý evine gelecek yeni insanlarla tanýþmaya çok meraklý deðildir. Boða kadýný iki ayaðýyla birden yere basar ve sizin daha iyi bir dünya hayallerinize anlayýþ göstermez. Deneyim alanýnýn dýþýnda bir konuyla ilgisini çekemeyebilirsiniz. Ama hiçbir þeyden geri kalmayý da istemez. Onu daha yakýndan tanýdýðýnýz da, Boða kadýnýnýn baþarýsýzlýklarý kabul edemediðini göreceksiniz, bu yüzden iliþkinizin mutlu ve uzun ömürlü olmasý için elinden geleni yapacaktýr.

  Kova Erkeði - Ýkizler Kadýný
  Ýkizler kadýnýyla Kova erkeðinin zayýf noktalarý aynýdýr, bu nedenle birbirlerine çok uyarlar.

  Ýliþkinizin en büyük özelliði, ikinizin de ne yapacaðýnýn belli olmamasýdýr. Ýkizler kadýný sürprizleri se ver, iyi ve kötü yanlarýný düþünmeden acele kararlar verir. Kova olarak bu size yabancý olmamalý. Ýkizler kadýný sizin gibi; deðiþimi sever Devamlý hareket halindedir, kendisiyle ilgisi olmasa bile, tekdüze görünen þeyler onu öfkelendirir. Entelektüel açýdan size çok benzer. Kendini duygularýn deðil, aklýn yönetimine býrakýr. Her ne kadar farklý yöntemlere baþvursanýz da ortak ideallere sahipsiniz.

  Ýkizler kadýný flört etmeye düþman deðildir, ateþle oynamak hoþuna gider. Kova olarak kýskanç deðilsiniz, bu kadýný baðlayamayacaðýnýzý biliyorsunuz. O, seks konusunda hayalgücünü gösterir ve bunu tek bir erkeðe kanýtlamakla yetinmez. Bu konuda pek dürüst deðildir. Ev iþleri konusunda Ýkizler kadýný isteklerinizi karþýlayamaz. Daha çok çalýþmak ve yaþam seviyenizi yükseltmek ister.

  Ýlginç ve deðiþim dolu bir hayatýn zevkini çýkarabileceðiniz bir kadýnla birliktesiniz. Ýkizler kadýnýyla olan evliliðinizde can sýkýntýsýnýn yeri yoktur.

  Kova Erkeði - Yengeç Kadýný
  Yengeç kadýný, sýcak, evcimen ve þefkatli bir tiptir. Sadece herkesin odak noktasý olduðunda kendini iyi hisseder. Her zaman onay görmeye ihtiyacý vardýr, gerçekten sevilmek, ihtiyaç duyulmak ve deðer verilmek ister. Bunlarýn hepsi Kova erkeðine biraz fazla gelebilir. Yengeç kadýný, bu yönünü saklamak için, sýk sýk güçlü, aktif ve cesur görünmeye çalýþýr. Bu onun, yumuþak, tehdit altýn da olan ve yaralanabilir özünü koruyan kabuðudur. Size hangi yanýný gösterdiði, ne kadar güvendiði ile baðlantýlýdýr. Gözü, geçici fetihlerde deðildir. O, sizi ve kalbinizi kazanmak ister. Buna karþýlýk sizden itina bekler. Eðer bu birliktelik uzun süreli olacaksa, Kova, hayatýný deðiþtirmelidir, çünkü onun sayýsýz ev dýþý ilgi alanlarý evliliði bitirebilir. Aile ve evdeki rahatlýk, Yengeç kadýnýna çok þey ifade eder. Sizin ne zaman eve geleceðinizi bilmeden beklemeyi ve bu arada yemeði sýcak tutmayý istemez.

  Yengeç kadýný annelik rolü için yaratýlmýþtýr. Çocuklarýnýn iyiliði için her þeyini feda edebilir. Neyse ki kýskanç deðilsiniz, yoksa kendinizi ihmal edilmiþ hissedebilirdiniz.

  Kova Erkeði - Aslan Kadýný
  Aslan kadýnýný fethetmeyi kafanýza koyduysanýz, savaþa hazýr olmalýsýnýz, çünkü tek istekli siz olmayacaksýnýz. Aslan kadýný sevgi dolu, dürüst bir eþtir, ama iktidar hýrsýna alýþabilmeniz uzun zaman alacak ve çok zor olacaktýr. Bu kadýn sizin gibi, özgürlüðe susamýþ, güçlü, samimi, cesur ve doðuþtan liderdir. Eleþtirilerinden alýnmayýn, onlardan çok þey öðrenebilirsiniz.

  Aslan kadýný aþkta avlanmaktan çok avlamayý tercih eder ve eþ seçme sýnavýný öyle zorlaþtýrýr ki çok az kiþi bunu baþarabilir. Ýlerleyen iliþkisinde eþini forma sokmaya, zayýf noktalarýný dengelemeye, abartýlý yönleriyle gerçeklik arasýndaki uçurumu kapatmaya çalýþacaktýr. Ev kadýný olarak iyi bir örnektir ve özel ilgi alanlarýyla ev kadýný görevlerini birleþtirmeyi bilir. Onunla evliyken eve gelmekten mutluluk duyacaksýnýz, çünkü onunla en rahat birlikte olabileceðiniz yer orasýdýr.

  Aslan kadýný hayatýný paylaþmak için sizi seçtiyse, kendinizi talihli hissedebilirsiniz, çünkü "Bir Tanrýça, bir ölümlüye kendisini lütfetmektedir."

  Kova Erkeði - Baþak Kadýný
  Baþak kadýnýnýn hayallerindeki erkek þu özellikleri taþýmalýdýr: güvenilirlik, dayanýklýlýk, sakin bir yapý ve bakýmlý bir dýþ görünüþ. Pek size benzemiyor, öyle deðil mi? Gerçekten de iliþkinizde hep ayrý yerlere "sürükleniyorsunuz".

  Bu kadýný ve hareketlerini anlamak için ne kadar çaba gösterirseniz gösterin, onu anlayamayacaksýnýz. Baþak kadýnýný soðuk olarak tanýmlamak abartýlý olur, ama açýk sözlü deðildir, kendisini keþfetmenize izin vermez. Her ne kadar yön temleriniz farklý da olsa, ikiniz de mükemmellik için çabalýyorsunuz.

  Baþak kadýný çok tutkulu bir âþýk deðildir, onu çok zor fethedeceksiniz. Niyetinizin dürüst olduðunu kanýtlamalýsýnýz, çünkü o, gireceði iliþkinin uzun süreli olmasýna çok önem verir. Duygularýndan emin olmadan asla bir erkekle yataða girmez. Ýkiyüzlülük ve samimiyetsizlik, bir iliþkiyi bitirmek için ona yeter. Metres veya sevgili olmayý kaldýramaz, tam tersine iyi bir ev kadýnýdýr.

  Kiþiliðine yapýlan eleþtirilerden hoþlanmaz, bu nedenle her hatasý için bir özür bulur. Birçok Baþak insaný evliliðe çok geç karar verir. Yýllar geçtikçe daha seçici olurlar. Öyle bir zaman gelir ki, artýk bir yabancýnýn evine yerleþip sigara küllerini, güzel kristal küllüðüne dökeceðini düþünmek, onu deli eder.

  Kova Erkeði - Terazi Kadýný
  Ýliþkiniz, tuz ve biberin unutulduðu bir yemeðe benzer. Bu sizi rahat sýz etmez, sizce önemli olan her þeyin yumuþak ve uyumlu olmasýdýr. Terazi kadýný esprili ve eðlenceli bir konuþmacýdýr. Zekâ açýsýndan size uyum saðlayabilir. Bu kadýnýn yanýndayken, size emir vermesinden, sizi kendi malý olarak görmesinden veya sizi dikkate almadan kararlar vermesinden korkmanýza gerek yok. Onun düzeyinde bir kadýn için iþte ve evlilikte baþarýlý olmak doðaldýr: Çalýþmak isteyip istemediði kararýný ona býrakmalýsýnýz. Ev idaresini onun becerikli ellerine býraktýðýnýzda, sonucu siz de takdir edeceksiniz. Mesleki durumunuz sadece sizin sorumunuzdur. Öðütlerine ihtiyacýnýz varsa, bunun için Teraziye rica edin. Çok az kadýn, Terazi gibi meslek, evlilik ve aile yaþamýný baþarýyla bir arada götürebilir: Terazi kadýný romantiktir ve gerçek aþký özler. Flört etmeyi sever, tercih edeceði kiþi olmak için yarýþan tek erkek siz olmayacaksýnýz. Bundan dolayý kýskançlýk duymamalýsýnýz, çünkü doðru erkek sizseniz, iliþkinizi kaçamaklar yaparak tehlikeye atmayacaktýr.

  Kova Erkeði - Akrep Kadýný
  Akrep kadýnýyla hiçbir erkek kolay kolay baþa çýkamaz. Bu kadýný bilinçli olarak seçtiyseniz, söylenecek tek bir þey var: Ýyi þanslar! Coþkunluklarý ve kavgalarýyla kendi dengini arar. Kova olarak iki kiþilik bu dramada baþrolü oynayacak bir tip deðilsiniz. Hemen hemen bütün erkekler gibi,. Akrep kadýnýnýn cinselliði sizin de soluðunuzu kesecek, ama sadece seks, ikinizi ideal bir çift yapmaya yetmez. Evliliði düþünmeden önce onunla uzun süre birlikte olmanýz tavsiye edilir, çünkü körü körüne bir tutkuyla, samimi aþk arasýndaki farký görmelisiniz. Akrep kadýný severse, tam sever. Eðer seçtiði kiþi siz olursanýz, iyi günde, kötü günde yanýnýzda olacaktýr. Akrep kadýný, Kova erkeðinden daha evcimendir. Bu yüzden istediðiniz zaman gelip istediðiniz zaman gitmenizden hoþlanmayacaktýr. O, harika bir annedir. Çocuklarý için en iyisini yapmak, ona hemen hemen yeterlidir.

  Kova Erkeði - Yay Kadýný
  Eðer bir Yay kadýný sizi sevgili olarak seçmiþse, kendinizi tebrik edebilirsiniz. Size uygun ideal eþ olabilmek için elinden geleni yapacaktýr. Ama bu kadýna emir verebileceðinizi sanýyorsanýz, çok ileri gittiniz demektir. Kullanýldýðýný fark ettiði anda hemen kaçacaktýr.

  "Evinin kadýný" dýþýnda her þey olan Yay kadýný, huzursuz ve tutarsýz Kovayý uzun süre idare edemez:

  Yaþam biçiminizi eleþtirecek kadar ileri gitmeyecek, ama sizi kendi hoppalýðýnýzla baþ baþa býrakacaktýr.

  Yay kadýnýný, yalan aþk yeminleriyle hayal kýrýklýðýna uðratmayýn. Ona sevdiðinizi söyleyecekseniz, buna gerçekten inanmalýsýnýz. Nikâhtan sonra yakalayacaðý bir kaçamaðýnýz, size olan hislerinde soðuk duþ etkisi yaratacaktýr. Yay kadýnýnýn iktidar hýrsý yoktur, bunu takdir etmeyi bilin. Ona emretmeyi denemeyin, çünkü özgürlüðü, sizinki kadar deðerlidir.

  Kova Erkeði - Oðlak Kadýný
  Qðlak kadýnýyla iliþki, Kova erkeði için sert bir meydan okumaya dönüþebilir. Sadece ailevi sorunlarda kaynananýzdan öðüt istemesine deðil (çünkü ailesine çok baðlýdýr), ayný zamanda bu kariyer düþkünü kadýnýn mesleðinizde yükselmeniz için sizi devamlý teþvik etmesine de alýþmak zorunda kalacaksýnýz..

  Onun sakin ve samimi tavýrlarý sizi çeker. Oðlak kadýný çok dürüst olduðu için bunu sizden de bekler. O, zamanýný geçici maceralara harcamaz. Hayat arkadaþý olarak seçeceði erkeði mutlaka sevmelidir, bunun için bekleyebilir. Aþkta fantazi dolu ve doyumsuzdur. Seks, onun için size olduðunclan çok þey ifade eder. Oðlak kadýný baðlandýðý kiþiye karþý çok dürüsttür. Onun hatasý, eþine özel yaþamýnda bile devamlý hükmetmek istemesidir. Gücünü kullanmayý sever, belki Kovayý daha evcimen bir hayat için eðitmeyi deneyecektir. Yine de o, Kovanýn ilgi alanlarýný zor benimser. Mükemmel bir ev sahibidir, her kes toplantýlarýna çaðýrýlmayý ister.

  Kova Erkeði - Kova Kadýný
  Ayný burçtan iki insan arasýndaki iliþkinin sorunsuz olacaðý, deðiþmez bir kural deðildir. Yine de bu kadýn, hayallerinizin kadýný olabilir. Hayata bakýþýnýz ve amaçlarýnýz aynýdýr. Ýkiniz de insanlarla birlikte olmayý seversiniz ve hayatý herkes için daha zevkli hale getirmek ister siniz. Kova kadýný gibi, siz de deðiþi mi seviyorsunuz ve "deðiþik bir þeyler" olduðunda kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Ortak düþünce ve hayallerinizin gerçekleþtirilmesi için birbirinizi ikna edemezsiniz.

  Aþk ikiniz için de duygulardan çok, mantýkla ilgilidir. Kova kadýný, sadece entelektüel açýdan da kendisine verecek bir þeyleri olan erkeklere yaklaþýr. Bu kadýn, dürüst ve açýktýr, yalan söylemeyi beceremez. Ama düþüncelerini belirtme ve onlara sahip çýkma cesareti vardýr.

  Enerjiktir ve deðiþik fikirlerle doludur. Þimdiye kadar tanýþtýðýnýz kadýnlarýn hepsinden farklýdýr. Tipik bir Kova olarak bulabileceðiniz en hoþgörülü ve açýk fikirli kadýndýr.

  Kova Erkeði - Balýk Kadýný
  Kova, problemlerini mantýkla çözmek ister, Balýksa hisleriyle. Bu durum, uzun vadede, iliþkide çok fazla problemler doðurur. Duygulu, ateþli Balýk kadýný sizin tam tersinize, insanlarýn arasýnda olmayý sevmez, rahat ve güvene ihtiyaç duyar ve bunun için bütün dikkatinizi kendisine odaklamanýzý isteyecektir. Bu, Kova için sorun yaratýr, çünkü özel ilgi alanlarýna ve özgürlüðüne kýsýtlama getirmek zorunda kalacaktýr.

  O, sizin veremeyeceðiniz kadar þefkate ihtiyaç duyan bir kadýndýr. Diðer taraftan o, Kova erkeðine, fikirleriyle dünyayý fethedip bütün insanlýðý kazanabileceði hissini verir. Cinsel alanda Balýk kadýnýnýn sorunu yoktur, kendini verebilmeye gerçekten yeteneklidir. Kendini eþinin istekleri ve hayalleriyle özdeþleþtirir. Erkeði için neyin önemli olduðunu içgüdüsel olarak hisseder.

  Ev, Balýk kadýnýnýn hakimiyet alanýdýr. Akþam yemeðine eve gideceðinizi bilmek, onun için önemlidir. Sevgi dolu ve özenli bir annedir. Yine de disiplinli deðildir, bu yüzden sevgili küçüklerin, onu parmaklarýn da oynatmalarý çok zor deðildir.
      BlueSash.NET 2001-2007