Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 Astroloji
 Burlar
Ko
Boa
kizler
Yenge
Aslan
Baak
Terazi
Akrep
Yay
Olak
Kova
Balk
 Yay ( Sagittarius )
 23 Kasým - 21 Aralýk
 Element: Ateþ
 • zellikleri
 • Knye
 • Kadn ve Ak, Evlililik
 • Erkek ve Ak, Evlililik
 • nlleri
 • Kadnn Dier Burlarla likileri
 • Erkein Dier Burlarla likileri
 • Aras yi Olduu Burlar
 • Salk Eitim ve Mesleki Eilimler
 • Uygun Meslekler
 • Hayat
 • Kk Hediyeler
 •  Ak Uyumu

  Kendi burcunuzu ve sevgilinizin burcunu sein aranzdaki ak uyumunu renin!
  Benim burcum
  sevdiimin burcu


    zellikleri

  Yay, hayatý kimsenin sevmediði kadar sever ve gayretle ona kendi damgasýný vurmaya çalýþýr. Orta karar baþarýlar ve geleneksel düþünüþ, ona göre dehþet vericidir. Onun ihtiyacý, iyi bir yaþam ve yeni düþüncelerin keþfedilebileceði özgür bir ortamdýr.

  Yay insanlarý iyimser, canlý, atýlgan, zeki ve rollerinden çok emindirler. Cesaretlerini kanýtlayabilecekleri her fýrsatý deðerlendirirler ve kendilerine yararlý olacaðýný düþündükleri insanlarla iliþki kurarlar. Yay umudunu, ünlü ve tüm dünyada takdir görmüþ, sýradýþý yetenekleri olan kiþilere baðlar. Dünyadaki güçlü ve büyük kiþilerin yaydýðý ýþýkla güneþlenir, baþkalarýnýn yaptýðý iþlerle

  övünmekten çekinmez. Bazen, onun aslýnda hakký olmayan bir nüfuza sahip olduðu iddia edilir. Bu burç bir yönetici olarak tanýnýr. Fakat davranýþ tarzý ve yapýsý her zaman çok sempatik deðildir.

  Yay insaný, olaðanüstü deðiþkendir. Ýster istemez Yayý etkileyen ve bir kuðuya ya da bir buluta dönüþebilen Jüpiter akla gelir. Daima yeni ülkeleri keþfetmek onun için çok caziptir. Meraký tatmin olduðunda, bu bölgeler onu artýk pek ilgilendirmez.

  Yayýn bilinen kendine güveni; diðer insanlar üzerinde týpký bir kývýlcým etkisi yapar. Bu burç, tereddütlü arkadaþlýklarý kayýtsýzlýktan kurtarmayý bilir. Bu sýrada birçok ceviz kýracaktýr, ancak Yay bunu öyle hoþ bir þekilde yapar ki cevizlerin sahibi bundan dolayý darýlmaz. Yayý, yan-lýþ bir konuda kendini tehlikeye atmakla suçlarsanýz, en iyi amaçlara sadece onun sahip olduðu konusun da kendini haklý göstermeye çalýþacaktýr...

  Bir Yayla geçinmek öyle çok kolay deðildir. Diðer yandan bu burç olmasaydý, Adem ve Havva'dan beri dünyada pek bir þey deðiþmezdi.

  Acaba Yayýn hayatý nasýl geçer? Her þey asi bir gençlik dönemiyle baþlar. Yay her konuda erken olgunlaþmýþ biridir. Yeni deneyimler elde etmek ve eserleriyle sansasyon yaratmak için yanar tutuþur. Benzer þekilde giriþimci Koçlardan farklý olarak, Yay daima hareketlerinin sonuçlarýna katlanmaya hazýrdýr. Çok geliþmiþ ve güçlü bir sorumluluk duygusuna sahiptir. Eðitimi için aldýðý parayý, eðlence yerlerinde harcamýþ olan genç bir Yay, gelecek aya kadar parasýzlýk çekecektir. Babasýnýn gelecek ay kendisine vereceði paradan avans istemeyecek kadar da gururludur.

  Yay, aþaðý yukarý 30-40 yaþlarý arasýnda bir yetiþkin olacaktýr. Rahat biri olacak, ona zaruri görünen konforla çevresini kuþatacak, prensip ve meziyetler geliþtirecektir. Her þey iyi giderse; çevresindeki in sanlarý sarsýlmaz bir baþarý, hoþgörü ve asilikle yöneten biri olacaktýr. Deðiþime çok fazla inanýr. Gerekirse tüm ilke ve kurallarý hiçe sayarak, bir günah çýkartma rahibi rolü sergileyebilir. Hemen hemen her Yay, materyalist olduðu hakkýndaki tüm suçlamalarý reddeder. Buna karþýn ileri görüþlü, namuslu, liberal ve hoþgörülü olduðunu iddia edecek tir. Namus anlayýþý daha iyiye götürme isteðine dayanýr ve bu özelliðe gerçekten de sahiptir. Ancak kiþiliðinin bu yönünü, sadece kendisiyle ayný görüþ açýsýna sahip kimselere açar. Çünkü Yay, insanlarý üç gruba ayýrýr: "Ýyi" insanlar; kendisine son derece sadýk olan ve her konuda tüm öðütlerini dinleyen iþ arkadaþlarý ve dostlarýdýr. "Kötü" insanlar; kendisinden farklý bir anlayýþa sahip olan kiþilerdir. Ayrýca daha abartýlý olarak, Yay bu insanlarýn "aptal" olduklarýný düþünür. Aksi halde neden Yayýn liderliðini kabul etmesinler ki? "Belli bir düþüncesi olmayan" insanlardan ise, ilk gruba katýlmalarýný bekler.

  Yay, iþ dünyasý hakkýndaki hükümleriyle tam bir isabet kaydeder, ama eðer duygularý ve özel yaþamý iþ yaþamýna karýþýrsa, iþte o zaman sýk sýk hatalar yapmaya baþlayacaktýr. Bu burcun en büyük sorunlarýn

  dan biri de ayný anda birçok konuyla ilgilenmesidir. Daima eksen üzerinde olduðun için Yay doðal olarak yeni ve çok yönlü konularla yüzleþmek zorunda kalacaktýr. Deðiþim arzusu onu, ilginç gibi görünen her iddiayý araþtýrmaya iter. Baþarýsýzlýk korkusu ya da giriþimlerinin karaya oturmasý Yaya yabancý olduðu için sorunlarý genelde küçümser.

  Detaylarla uðraþmakta sabýrsýz olduðundan, bu görevi baþkalarýna býrakýr. Yayýn zorluklardan kurtulma repertuarý oldukça geniþtir. Sýkýntý ya düþtüðünde zekâsý en yüksek düzeyde çalýþýr.

  Yayý diðer burçlardan ayýran bir yeteneði vardýr. Ýnsanlarý kendi ayaklarý üzerinde durdurmayý ve toplantýlar organize etmeyi herkes ten daha iyi baþarýr. Kulüp ve firmalarýn kurucusudur. Zorluklarla severek baþa çýkan Teraziden farklý olarak, kendini büyük gruplara entegre etmek Yayýn amacýdýr.

  Yay, yalnýzlýktan çok korkar ve bir þeyle meþgul olmadýðýnda derin bunalýmlara düþer. Onun için en iyi þey, kendini bir idealle beraber tanýmlamaktýr. Adalet için savaþacak ve tüm enerjisini baþka insanlar için sarf edecek bir yapýdadýr. Ýdealini paylaþmayan insanlar karþýsýnda sevimsiz olacaktýr.
      BlueSash.NET 2001-2007