Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 Astroloji
 Burlar
Ko
Boa
kizler
Yenge
Aslan
Baak
Terazi
Akrep
Yay
Olak
Kova
Balk
 Yay ( Sagittarius )
 23 Kasým - 21 Aralýk
 Element: Ateþ
 • zellikleri
 • Knye
 • Kadn ve Ak, Evlililik
 • Erkek ve Ak, Evlililik
 • nlleri
 • Kadnn Dier Burlarla likileri
 • Erkein Dier Burlarla likileri
 • Aras yi Olduu Burlar
 • Salk Eitim ve Mesleki Eilimler
 • Uygun Meslekler
 • Hayat
 • Kk Hediyeler
 •  Ak Uyumu

  Kendi burcunuzu ve sevgilinizin burcunu sein aranzdaki ak uyumunu renin!
  Benim burcum
  sevdiimin burcu


    Erkein Dier Burlarla likileri

  Yay Erkeði - Koç Kadýný
  Koç kadýnýný anlamak zordur. Soðuk ve uzaktýr, yanýna yaklaþýlmaz ve bazen, erkeklere karþý olduðu his si bile yaratýr. Aslýnda böyle deðildir. Bu sadece erkekleri, ona farklý bir bakýþ açýsýyla bakmaya kýþkýrtmak içindir. Kusursuz, etrafýna ýþýklar saçan, büyüleyici, muhalefet meraklýsý ve iyi bir oyuncudur. Ýliþkide sözü geçen kiþi olmayý ve sizi de par maðýnda oynatmayý ister. (Dikkat edin de kýlýbýk durumuna düþmeyin!) Ýkiniz arasýndaki bir evlilik pembe renkler içermiyor! Bu iliþki tamamýyla fýrtýnalý geçebilir, çünkü siz de özgürlüðünüzden ve kararlarýnýzdan vazgeçmezsiniz. Siz kendi baþýna buyruk birisiniz, Koç Havva'nýz da fazla kýskanç. Yani kendi baþýnýza iþe koyulmanýz pek iþine gelmeyecektir. Ancak bu, yine de onun sorunudur, siz hareket özgürlüðünüzün kýsýtlandýðýný ve sevgisiyle sizi bunalttýðýný hissedersiniz. Kendisinin ve ayný zamanda eþinin baþarýsý peþinde koþan gerçek bir iþkadýnýdýr.

  Mükemmel bir oyuncu olduðu için bu oyunun tüm hilelerini bilir. Ona bir þey anlatmak sizin için çok zor olabilir. Emin olun bir kadýn avcýsý Koç kadýnýnýn düþünebileceði en son kiþidir. Zodyak'taki en mükemmel eþtir, iþte bu da sabrýnýzýn mükâfatý!

  Yay Erkeði - Boða Kadýný
  Venüs'ün etkisi altýnda olan Boða kadýný eðlenme sanatýný çok iyi bilir. Ýlginizi uyandýrmak istediðinde sadece erotik ýþýnlarýný üzerinize yöneltmesi yeterlidir. Bir ölü deðil seniz, buna tepki vermemeniz olanaksýz!

  Boða kadýný duygusal ve sahiplenicidir. Ona âþýk olduysanýz, karakteri saðlam bir insan olmanýz gerekir. Ne istediðini bilir ve mantýksýz bile olsa, bu konuda sonuna kadar ýsrar eder. Onunla tartýþacak kiþi geri adým atmaya ya da çekip gitmeye hazýr almalýdýr. Sadece sýký bir iliþki onu ilgilendirir ve bu nedenle duygularýnda çok tedbirli davranýr. Hoþ bir kýzla flört etmenizi affedebilir, ama sizi gerçekten aldatýrken yakalarsa, vay halinize! Sadakatsizliði asla affetmez. Uyanýktýr ve insanlarýn, her þeyden önce de sizin güçlü ve zayýf noktalarýnýzý hemen fark eder.

  Boða kadýný güzel elbiselerden hoþlanýr. Ýyi ve zevkli giyinir, ama müsrif deðildir. Bu arada bütçesine de dikkat eder. Ahçýlýk sanatýnda olduðu kadar sekste de sizi þýmartacak ve iyi bir eþ olacaktýr, çünkü çok sadýk ve sevgi dolu bir kadýndýr.

  Yay Erkeði - Ýkizler Kadýný
  Her þeyden önce gerçekten dengeli bir iliþki! Ýkizler kadýný herkesi cezbetmeyi bilir, çünkü cazibeli, akýllý ve meydan okuyan bir sohbet arkadaþýdýr. Ona istek ve beklentilerinizi açtýðýnýzda, karþýnýzda sizi istekle dinleyen bir insan bulacak ve asla yanýtsýz kalmayacaksýnýz.

  Bir konu üzerinde uzun süre konsantre olmak, ona çok zor gelir. Aþkta da bunun bir istisnasý yoktur. Özellikle gençken, birçok erkekle iliþkiye girmeye eðilimlidir. Sadece yaþamýnýzý, kiþiliðinizi ve ilkelerinizi deðiþtirmek ona çok gereksiz gelir ve onu mutlu etmez.

  Þaþýlacak kadar çok yönlü bir kadýndýr. Gerçek bir Ýkizler, bir dereceye kadar bölünmüþ bir kiþiliðe sahiptir. Güvenilir bir yaþam deneyiminiz olduysa, bu iliþkinin devamý için þansýnýz vardýr.

  Ýkizler kadýnýnýn anlayýþa çok faz la ihtiyacý vardýr. Onu kendinize baðlamayý, emir vermeyi ya da öz gürlük güdülerini bastýrmayý düþün meyin. Deðiþimler, onun yaþam tarzýdýr. Özgür ruhlu biridir ve asla al týn kafesi, özgürlüðüne deðiþmez.

  Sýra gelmiþken paradan da söz edelim: Paraya çok fazla ihtiyaç duyar. Sadece kendisini deðil, sizi ve çocuklarý da þýk ve pahalý þeylerle þýmartacaktýr.

  Sýcak ve nazik olmasýna raðmen, birçok kiþi onun soðuk olduðunu düþünür. Bunun nedeni duygularýndan çok, aklýna güvenme eðilimidir.

  Ýkizler kadýnýnýn gerçekten nasýl biri olduðunu keþfetmek, hayatýnýzýn amacý olabilir.

  Yay Erkeði - Yengeç Kadýný
  Bu kadýnýn duygu dünyasýnda seyahat etmek için, bir pusulaya ihtiyacýnýz vardýr. Doðruyu bulamadýðýnýzda yolunuzu þaþýracak ve iliþkinizin yönünü belirleyemeyeceksiniz. Nadiren ne istediðini bilir, saat baþý fikrini deðiþtirir. Bu sizi gerçekten çileden çýkarabilir. Bu kadýnla iliþki de sadece bir parola vardýr: Ya hep, ya hiç.

  Yengeç kadýný size sevgisini verdiðinde, sizi bambaþka bir insan yapacaktýr. Serseriliðinize bir son verecek ve akþamlarý güzel güzel evinize gitmenizi saðlayacaktýr. Ve buna raðmen bu kadýnýn da sizin desteðinize ihtiyacý vardýr. Ona çiçekler hediye edin, romantik mekânlara götürün, ne kadar mükemmel ve güzel bir kadýn olduðunu günde en az kýrk kere söyleyin. Ancak olaylar düþündüðünüz gibi gitmiyorsa, bunu hiç sorun yapmanýza gerek yoktur.

  O, erkeðinin tarafýný tutan ve kendini onun için feda eden kadýnlarýn tipik bir örneðidir -hatta alkolik bir kadýn avcýsý veya iðrenç bir tip olsanýz bile.

  Yay Erkeði - Aslan Kadýný
  Ortak noktalarýnýz ateþ grubunda doðmak, baðýmsýz olmayý ve kendi ayaklarý. üzerinde durmayý istemek tir. Aslan kadýný ve Yay erkeði arasýndaki iliþki bu þartlar altýnda uzun süreli olabilir mi? Hayýr, en büyük engel, farklý ilgi alanlarýdýr.

  Aslan kadýný için hiçbir þey, er kekler tarafýndan saygý duyulup istenmek kadar önemli deðildir. O, sizin için sadece çok þey ifade etmemeli, yegâne insan olmalýdýr. Ancak bu kendisi için geçerli deðildir. Atýlgan ve kýþkýrtýcýdýr, davranýþlarýný önceden tahmin edemezsiniz. Çok ender durumlar dýþýnda duygularý genelde yüzeyseldir.

  Aslan kadýný gururludur, söz sahibi olmaya ve hiç kimseden emir almamaya alýþýktýr. Sadece ona layýk olduðunuzda, size iltifat eder, çünkü bir erkeði avlamak için, onu þýmartmayý gerekli görmez. Ayrýca siz sahne ýþýklarý altýndayken, o ikinci planda kalmaktan memnun olmaz. En küçük kývýlcým bile bu konuda büyük yangýnlar çýkarabilir.

  Aslan kadýný þýmartýlmak ister. Mutlu olabilmesi için eþi gerekli her þeyi yapmalýdýr. Her þeyden çok takdir ettiði özellikleriniz, esprili olmanýz, dürüstlüðünüz ve samimiyetinizdir. Bu özellikler onda da vardýr.

  Ýkiniz de aþký bir macera olarak görürsünüz ve cinsel yaþantýnýzda as la sýkýlmazsýnýz. Cinselliði sýk sýk ve severek yaþarsýnýz. Birbirinize karþýlýklý olarak özgürlük tanýrsanýz, uyumlu bir iliþkiye adým atabilirsiniz.

  Yay Erkeði - Baþak Kadýný
  Bu burçta doðmuþ kadýnlar arasýnda, hiçbir burçta olmadýðý kadar çok evlenmemiþ kadýn vardýr. Onun çekingen, utangaç ve ihtiraslý olduðu iddia edilir. Bunun nedeni, nadiren gerçek benliðini keþfetmeyi bilecek bir erkek bulabilmesidir. Siz doðru kiþi olabilirsiniz. Eðer Baþak kadýnýný anlamak istiyorsanýz, onu mantýðýyla hareket eden, soðuk biri olarak görmemelisiniz. Sadece size güvenebildiði an, gerçek duygularýný gösterecektir. Ýliþki konusunda ciddiyseniz, birbirinizden çok þey öðrenebilirsiniz. Hayatý kolay yönüyle algýlayan bir tip olduðunuz için, bazen çok can sýkýcý olabilen dünya hakkýnda, onda olumlu düþünceler oluþturmalýsýnýz. Buna karþýn Baþak kadýný da bir yuvayý hoþ ve zevkli hale getirmeyi deneyebilir, bu size çok da ters deðildir. Eviniz zenginliðinizdir, burayý yönetecek, titiz bir düzen kuracak ve temiz olmasýný saðlayacaktýr. Buna göre hareket edin ve ayakkabýlarýnýzla yeni silinmiþ halý üzerinde gezinmeyin. Karþý gelinemez bir ahlak anlayýþý vardýr, seks onun için bir eðlence aracý olmaktan çok, üreme aracýdýr ve bazen bu konuda gerçekten hayal kýrýklýðýna uðrarsýnýz. Size göre en büyük faydasý tutumluluðudur. Akýllý bir tüketici olarak parayý son derece dikkatli ve gerekli olduðu zaman harcar.

  Yay Erkeði - Terazi Kadýný
  Benzer ilgi alanlarýnýz ve bakýþ açýlarýnýz var. Bu kibirli, yaþam dolu ve rasyonel düþünen kadýna önem vermelisiniz. Uyum için çabalar, akýllýdýr ve talep edildiðinde ön plana çýkmayý ya da daha yararlý görünüyorsa, arka planda kalmayý bilir. Asla sizin aile reisliðinizden þüphe etmeyecektir, ancak yokluðunuzda her þeyin yolunda gitmesini de saðlayacaktýr. Terazi kadýný, özgürlük isteminize saygý duyar, onun yanýnda sýnýrlandýðýnýz ya da bir kýlýbýk olarak damgalandýðýnýz hissine asla kapýlmazsýnýz, çünkü erkeðinin, gerçek bir erkek olmasýný ister. Evliliðini-zin itici gücüdür ve iliþkinizde sevgi ve romantizmi ayakta tutmayý iyi bilir, hatta geçmiþte birkaç evlilik de neyimi yaþamýþ olsanýz bile.

  Bu kadýn daima aktiftir. Çünkü Venüs'ün etkisi altýndadýr. Aile ve iþ yaþantýsýnýn yanýnda birçok farklý ilgi alanlarý vardýr ve sizin hobilerinizle de ilgilenir. Sizin mesleki baþarýnýzý kalpten arzu eder. Bunu sadece para yüzünden deðil, iþinizden memnun olduðunuzda, diðer her þeyin de yolunda gideceðini bildiði için yapar. Terazi kadýnýna güvenebilirsiniz, sizinle çok iyi geçinecektir.

  Yay Erkeði - Akrep Kadýný
  Onun hayallerinin erkeðiyseniz, sizin sürüden farklý biri olduðunuzu hemen anlar. Baþka kadýnlarý göremeyecek kadar gözlerinizin kamaþmasý uzun sürmeyecektir. Plüton tarafýndan yönetilen Akrep kadýný her þeyi çok ciddiye alýr: Aþký, hayatý ve her þeyden önce de kendisini. Gerilimin olmadýðý bir iliþki ona göre deðildir. Buna karþýn siz kavga etmekten, hele hele sizin için bir þeyler ifade eden insanlarla kavga etmekten, nefret edersiniz. Görüyorsunuz, bu kadýnla yaþam hiç de kolay olmayacak.

  Akrep kadýný akýllýdýr, inatçýdýr ve sezgileri çok güçlüdür. Onu aldat mayýn ve hayal kýrýklýðýna uðratmayýn. Ýntikamý korkunç olabilir. Seks, hayatýnda önemli bir rol oynar. Yatakta kibirli ve ihtiraslýdýr, çoðu erkek onun taleplerine yetiþemez. Umarýz siz de bu erkeklerden sinizdir! Bu kadýn sizde karar kýldýysa, þýmarabilirsiniz, çünkü o son derece seçicidir.

  Yay Erkeði - Yay Kadýný
  Yay kadýný sohbet etmeyi ve kendisiyle sohbet edilmesini sever, can sýkýntýsýna asla dayanamaz. Açýksözlüdür ve dürüsttür. Onunla beraberken neyle karþý karþýya olduðunuzu daima bileceksiniz. .Duygusal açýklý ðý sizi þaþýrtabilir. Ne kadar çok ortak ilgi alanýnýz olursa, iliþkiniz o kadar iyi yürür. Bu iliþkide seks en önemli rolü oynuyorsa, iliþki uzun sürmeyecektir. Yay kadýný iyi bir dinleyici, eðer spor ve macerayý seviyorsanýz iyi bir arkadaþtýr. Ev sahibi olarak etkileyici insanlarý bir araya getirmeyi ve her sohbeti canlandýrmayý iyi bilir. O, yönetilmeye boyun eðecek bir kadýn deðildir ve ona emir vermeye çalýþmanýza dayanamaz. Düðünden sonra Yay kadýnýnýn halâ bir iþte çalýþmak istemesine karþý çýkmazsýnýz, çünkü o, aile ve iþi beraber yürütmeyi ustaca baþarýr.

  Yay Erkeði - Oðlak Kadýný
  Oðlak kadýný asla bulutlarýn üzerinde uçmaz, tersine ayaklarý yere sýmsýký basar. Ýhtiraslý olmasýna raðmen, ahlaksýzlýða cesareti yoktur. Ýnsanlarýn ona hayran kalmasýndan ve kendisine kur yapýlmasýndan hoþlanýr, ama ona asla tam anlamýyla sahip olamazsýnýz. Ne istediðinizi bilir, ancak onun ne düþündüðünü siz hiçbir zaman bilemezsiniz. Yine de telefon numarasýný asla unutmayacaðýnýz bir kadýndýr.

  Sabýrlý, güçlü ve dirençli biridir. Fýrsatlarý deðerlendiren bir kadýndýr ve týpký sizin kadar hýrslýdýr. Baþarý ona çok þey ifade eder. Yaþamýnýzýn itici gücüdür ve ona ihtiyacýnýz vardýr. Tutumlu ve zevkli biridir. Bunu yuvanýzý döþerken size ispat edecektir. Baþka bir erkekle flört, Oðlak kadýný için sadece zararsýz bir eðlencedir.

  Yay Erkeði - Kova Kadýný
  Kova kadýný duyarlýdýr ve güçlü bir idrak yeteneði vardýr. Meydan okumak hoþuna gider ve her þeyle baþa çýkabileceðine inanýr. Ona emirler veren insanlara dayanamaz. Koyduðu kurallarý önemser ve anlaþmalardan hoþlanmaz, Kovalar idealisttirler. Baðýmsýz olma ve kendi ayaklarý üzerinde durma çabasý ikiniz için de ayný derecede önemlidir. Ýliþkinizin devamý, sizin nasýl bir birliktelik düþlediðinize baðlýdýr. Ýdare etmeyi çok iyi baþardýðý bakýmlý ve rahat bir yuva, bu kadýný mutlu etmeye yetmeyecektir. Diðer yeteneklerini de sergileyebileceðini bilir. Kova kadýný kýskanç deðildir ve eve geç kaldýðýnýzda hiçbir zaman bir açýklama beklemez.

  Bu kadýn kusursuz bir arkadaþ arar ve karar vermekte çok zorlanýr. Onun dört gözle beklediði ýrk ve renk onun için önemli deðildir onu sevebilecek bir erkekseniz, beraber çok mutlu olabilirsiniz.

  Yay Erkeði - Balýk Kadýný
  Gizemliliðin ve güzelliðin gezegeni olan Neptün tarafýndan yönetilen Balýk kadýný, kadýnsý, mantýklý, sezgileri güçlü ve cinsel yönden çekicidir.

  Masum ve çaresiz görünüþü koruma içgüdünüzü harekete geçirir. Sizin yanýnýzda yaþam, onun için gerçek bir fedakârlýk anlamýna gelir.

  Kendine güvensizliði nedeniyle liderlik rolünü ve tüm kararlarý severek size býrakýr. Entrikalardan çok iyi anladýðý için sonuçta istediðine ulaþacaktýr. Ýhtirasýný daima dizginler, onu heyecanlandýrmayý kolayca baþaramayacaksýnýz. Balýk kadýný aktif bir insan deðildir. Sýk sýk rüya ve hülyalara kendini kaptýrýr. Eðer cinsel fantazilerini gerçekleþtirmeyi baþaramazsanýz, bu kadýný çok mutsuz edersiniz.

  Balýk burcunda doðanlar, çok iyi bir eþ ve sevgi dolu bir anne olabilirler, çünkü çevresindeki insanlarý mutlu etme yeteneðine sahiptirler.
      BlueSash.NET 2001-2007