Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 Astroloji
 Burlar
Ko
Boa
kizler
Yenge
Aslan
Baak
Terazi
Akrep
Yay
Olak
Kova
Balk
 Yay ( Sagittarius )
 23 Kasým - 21 Aralýk
 Element: Ateþ
 • zellikleri
 • Knye
 • Kadn ve Ak, Evlililik
 • Erkek ve Ak, Evlililik
 • nlleri
 • Kadnn Dier Burlarla likileri
 • Erkein Dier Burlarla likileri
 • Aras yi Olduu Burlar
 • Salk Eitim ve Mesleki Eilimler
 • Uygun Meslekler
 • Hayat
 • Kk Hediyeler
 •  Ak Uyumu

  Kendi burcunuzu ve sevgilinizin burcunu sein aranzdaki ak uyumunu renin!
  Benim burcum
  sevdiimin burcu


    Kadnn Dier Burlarla likileri

  Yay Kadýný - Koç Erkeði
  Ýkiniz arasýnda çok güzel bir uyum vardýr. Patlamaya hazýr bir doðanýz olmasýna raðmen, kavgalarýnýz kýsa sürer. Yay kadýný için doðru eþ, güvenilir ve dürüst olmalý, karmaþýk olmamalýdýr. Koç erkeði olarak, onunla beraber olmak için þansa sahipsiniz. Koç, kalbini dilin de taþýr ve eðer size aþkýný ilan etmiþse gerçekten öyle düþünüyordur. Bu iliþkinin yönünü Koç belirleyecek, en önemli kararlarý kendisi verecektir. "Kime sonsuza kadar baðlanacaðýný önceden iyice düþün" onun parolasýdýr ve siz de bu þartlar altýn da onunla iliþkiye girersiniz. Çünkü Koç sadece bir kadýna baðlanmak ve ona lütuflarda bulunmak için yaratýlmamýþtýr, bir flört diðerini takip eder. Buna karþýn Yay kadýný hiçbir zaman ateþle oynamaz ve kýskançlýðýný çok zor gizleyebilir. Diðer yandan nasýl bir iliþki istediði konusun da onu aydýnlatmak ve aþk sanatý hakkýndaki fikirlerini ona benimsetmek kadýna kalmýþtýr.

  Koç, "özgürlükçü" bir kadýnýn yanýnda hiç de sinirli deðildir. Evlen dikten sonra eþinin çalýþmaya devam etmesini ve ev idaresinde ona yardýmda bulunmayý, isteksizce karþýlamaz. Ancak zarar görmemesi þartýyla buna izin verir. Çünkü bu yönden Koç erkeði tutucu bir zihniyete sahiptir.

  Yay kadýný ve Koç erkeði ideal bir ebeveyndirler, çocuklarýný mutlu ve azimli insanlar olarak yetiþtirirler.

  Yay Kadýný - Boða Erkeði
  Boða hükmetmek ister ve Yay hükmedilmeye izin vermez. Cinsel açýdan Yayýn ateþli arzularý, Boðanýn bitmez tükenmez ihtirasýna yetmeyecektir. Birçok alandaki uyumunuz sorunlarla baþa çýkma yeteneði olan bir çift olmanýzý saðlar. Ev konusunda Boða iyi bir kocadýr. Pratik davranýr, gerçekçi düþünür ve esprilidir. Bunlar bir Yay kadýný olarak sizin evlilikte takdir ettiðiniz özelliklerdir.

  Boða erkeði özgürlüðünü her þey den çok sever ve evliliðe zorlanmaya kolay kolay izin vermez. Ancak gerçekten âþýk olduysa, ciddi olduðunu düþünebilirsiniz. Flörtlerine çok büyük anlamlar yüklemeyin, aslýnda onlar kendini ispatlamaya yöneliktir. Boða erkeði çok evcimendir. Seve seve size býraktýðý ev idare sinde pratik tavsiyeler ve bir sürü finansal kaynakla size destek olur. Onunla çýkmak istiyorsanýz inisiyatifi ele almalýsýnýz. Ona yeni bir giysi aldýrmak için kandýrma sanatýný iyi bilmek gerekir.

  Sizi eþ olarak seçtiyse, sizi tam anlamýyla isteyecek ve kendinizi tümüyle ona adamanýzý saðlayacaktýr. Evlendikten sonra da kendinizi mesleðinize vermeniz, onu pek heyecanlandýrmaz. Büyük olasýlýkla Boða erkeðinin bu yönü nedeniyle hayat sizin için pek hoþ olmayacaktýr. Mesleki olarak Boða erkeði size yardýmcý olabilir. Ayný zamanda özel olarak, nakit akýþýnýn yolunda gitmesini, çocuklarýn topluma faydalý ve saygýdeðer kiþiler olarak yetiþ melerini saðlayacaktýr. Eþinden ayný anda bir arkadaþ, sevgili ve anne olma yeteneði bekler. Yay kadýný ve Boða erkeði hayattan beklentilerini ortak bir paydaya getirebilirlerse, beraber çok mutlu olabilirler.

  Yay Kadýný - Ýkizler Erkeði
  Gerçek bir uyum için ikisi de faz lasýyla canlýdýr. Ýkisi de eðlenceyi sever ve pek çok ortak giriþimden zevk alýr. Ancak daha sonra Ýkizler tehlikeli hale gelebilir ve Yay mümkün olduðu kadar kestirme çareler arar. Hayatýnýzda heyecaný, deðiþimi ve dramatik geliþmeleri seviyorsanýz, Ýkizler erkeði sizin için doðru bir seçimdir. Durmadan bir amaç tan diðerine koþturacak, hiçbirine baðlanmak istemeyecek ve bu nedenle 6nemli kararlar vermekte zorlanacaktýr. Giriþimlerini dikkate alýn, ama ona emirler vermeye ya da hareket özgürlüðünü kýsýtlamaya kalkmayýn, buna hayatta katlanamaz.

  Yay kadýný duygularýný açýkça sergilemediði için, içinden neler geçtiðini anlamak, Ýkizler erkeðine zor gelecektir. Belki de bu nedenle onu daima yeni þeylerle büyüleyen kadýn siz oluyorsunuz.

  Deðiþime olan erkeksi düþkünlüðü az ya da çok, zararsýz flörtlerde de görülür. Ýkizler erkeði kolayca yabancý yataklara koþabilir. Onu yataðýnýza geri çekmek için tüm fantazi ve fikir zenginliðinizi ortaya dökmelisiniz. Genellikle sýnýrlarýný bilmediðinden, ona yol gösterme ve böylelikle alkol gibi zararlý þeylerden onu koruma görevi, size düþmektedir. Fiziksel çalýþma ve zahmetten nefret ettiði için ev bakýmýný severek size býrakýr. Her þeye raðmen kendisini mükemmel bir mutfak þefi olarak da ispatlar ve bunun için sizinle çok iyi anlaþýr. Kesinlikle ilgi alanýna girmeyen bir iþ söz konusuysa, hava grubu Ýkizler erkeðini tekrar yola getirebilmek için iyi düþünülmüþ bir yol izlemelisiniz.

  Parayla arasý iyi deðildir ve bu nedenle evlilikten sonra da iþ hayatýna devam etmeye karar vermeniz onu memnun eder. Cüzdaný tamamen boþaldýðýnda borç alacaðý kiþi olarak sizi dikkate alabilir. Týpký baþta söz edildiði gibi, Ýkizler erkeðiyle hayat rengarenk olacaktýr.

  Yay Kadýný - Yengeç Erkeði
  Bu iki burç, Zodyak'ýn iki zýt tarafýnda yer alýr. Yengeç, emniyet ve istikrara ihtiyaç duyar buna karþýn Yay maceraya atýlmak için özgür olmak ister. Ýlk bakýþta güleryüzlü ve vurdum duymaz, ama daha yakýndan bakýldýðýnda gerçekten karmaþýk görünür. Size güvenebileceðine gerçekten emin olduðunda, duygularýný paylaþ manýza izin verecektir. Kendinize güveniniz ve her renkten insanla anlaþabilme yeteneðiniz, onda hayranlýk uyandýracaktýr. Yengeç erkeði sahiplenme, güç ve finansal güvenlik için çabalar ve doðal olarak da çok tutumludur, ama cimri deðildir. Çünkü tüm bu tutumluluðu, ailesine sorunsuz bir gelecek saðlamaya yöneliktir.

  Bir sevgili olarak Yengeç erkeðiyle ilginç mucizeler yaþayacaksýnýz, çünkü bu normalde sakin ve tedbirli tipin ihtirasý, aþkta bir volkan gibi patlayacaktýr. Gücü ve cinsel güdüleri sizi sýk sýk onun kollarýna itecektir; cinsel ve duygusal olarak ikiniz çok iyi anlaþýrsýnýz. Yengeç erkeði yapýsý gereði amaç ve planlarýný gerçekleþtirmekten çok, bunlardan bahseden tiplerdendir. Onu ara sýra birazcýk "sarsma" nýz ve sözlerini, ispatlanabilir davranýþlara çevirmesini saðlamanýz, zararlý olmayacaktýr. Yengeç erkeði çok evcimendir, sizi de en çok iþini bitirip eve döndüðünde, beraber hoþ bir akþam geçirmek için hazýrlýk yaparken görmeyi sever. Onun rüyalarýnýn kadýný olarak, Yengeç erkeðinde samimi ve güvenilir eþi bulacaksýnýz ve aranýzdan su sýzmayacak, çünkü evlilik onun için çok ciddi bir konudur.

  Yay Kadýný - Aslan Erkeði
  Bu iliþki, açýksözlülük ve özgürlüðün beraberinde getirdiði her þeyi sunar. Aslan, Yayýn tutkusunu açýða çýkaracak anahtarý elinde tutar. Sekste mükemmel bir uyum saðlaya bilirsiniz. Birbirinize dikkat eder, birbirinizin sosyalliðinden faydalanýrsýnýz. Macera sevgisini paylaþýr ve zorluklara kolay kolay yenilmezsiniz. Her þey sizin mutlu bir çift olacaðýnýzý gösteriyor.

  Yay kadýný ve Aslan erkeði karþýlýklý olarak birbirlerine hayran olan ve birbirlerinin hatalarýna aldýrma yan bir çifttir. Siz kendinize, hayran olacaðýnýz þeyler yaratan bir erkek istiyorsunuz. Aslan bazen apaçýk, bazen de iddialý bir þekilde, sizin için doðru kiþidir. Her þeyde haklý olduðunuz iddiasýndan biraz vazgeçmek zorundasýnýz, çünkü Aslan, kýþkýrtýlmadý ðý ve siz bu iliþkinin hakimi olmaya çalýþmadýðýnýz sürece, sakin ve yumuþak olacaktýr. Bu kadar güçlü iki kiþilik bir araya gelince, hakimiyet kavgasý eksik olmayacaktýr. Hoþ bir maç! Ancak ikisi de evliliði daimi bir güç savaþýna çevirmemek için yeterince dikkatlidir. Bazen biri, baþka zaman diðeri geri adým atacaktýr. Yay kadýný, açýk sözlülüðü ve alaycý uyarýlarýyla tanýnýr. Bu özelliklerini Aslan karþýsýnda gizlemek zorundadýr. Çünkü Aslan, özgüveninin sarsýlmasýna ya da aptal durumuna düþürülmeye hiç tahammül edemez. Baþka bir erkekle flört etmeniz kýskanç Aslanýn hiç hoþuna gitmez. Yine de Yay kadýný için eþine daima açýk ve dürüst olmak, onu dolambaçlý yollarla sinirlendirmek hiç de problem olmayacaktýr.

  Aslan, bir eþ olarak sizde karar kýldýysa, onun "tuzaðýna" düþmemek, kolay, olmayacaktýr. Ona "evet" demeniz için gece gündüz peþinizi býrakmayacak ve sizi her yerde takip edecektir. Aslanýn en çok kullandýðý sözü "Ben korurum"dur.

  Yay Kadýný - Baþak Erkeði
  Farklý kiþiliklere sahip olduðunuz için, hayata bakýþ açýnýz da farklýdýr. Sakin Baþak tipi, duygusal olarak, durgun sularda yol almayý tercih eder ve düþüncesiz, hareketli, doðayý ve sporu seven Yay kadýnýyla pek ortak bir yaný yoktur. Cinsel yönden frekanslarýnýz uyuþuyor bu nedenle seksin mutluluk yarattýðý söylenebilir ama yine de geride, günün yirmi üç buçuk saati kalýr. Sizin fikrinize göre o, fazla titiz, televizyon reklamlarýndaki gibi pýrýl pýrýl bir ev isteyen ve abartýlý bir þekilde temizliðe önem veren birisidir. Buna karþýn siz, ev iþinden çok daha mantýklý iþleri ve deðiþim yönünden zengin bir hayatý tercih edersiniz. Sizin neþeli ve aceleci davranýþ tarzýnýza, nadiren ayak uydurmayý ister. Projeleri önceden düþünülmüþ, inceden inceye hazýrlanmýþtýr. Hiçbir kararý aceleye getirmez. Her fikrinizde bazý fikirlerinizin saçma olduðunu siz de kabul etmeli siniz bir kusur bulacak, bunun kime yararý olduðu sorularýyla sizi bunaltýp þüpheye düþürecektir. Bu iliþki için pembe bir gelecek olmadýðý kabul edilse bile Baþak erkeðinin olumlu yönleri de vardýr; zihinsel yeteneklerini, engin bilgisini, size bir þey öðretmeye ve hava atmaya kalkmadan karmaþýk olay ve örnekleri anlatma sabrýný, onun alacaklý hesabýna kaydetmelisiniz. Ýsabetli çözüm önerileri, sabrý ve güvenilirliði, onu iþyerinde aranan biri, bazý görüþlere göre de ideal bir eþ yapar.

  Onun ihtiras timsali olmadýðý kesindir. Bunun için fazla sadýktýr. Baþak erkeðiyle girdiðiniz iliþkide diðer kadýnlarla iliþkilerini büyük olasýlýkla bilemeyeceksiniz. Aldatmanýn, kendisi için ne gibi sonuçlar doðuracaðýný bilir.

  Çok fazla inisiyatif sahibi olmanýzdan hoþlanmayacaktýr. Her þeyi beraber planlamak ister. Hatta giriþeceðiniz bir macerada bile! Eðer Baþak erkeðini iyi tanýr ve onu severseniz, bu iliþkiye meydan okuyabilirsiniz.

  Yay Kadýný - Terazi Erkeði
  Terazinin hoþgörüsü Yay kadýnýnýn ihtiyacý olan þeydir. Yay kadýnýnýn cüretkâr hoppalýklarýna, sevgi dolu bir eðlence anlayýþýyla bakacaktýr. Ýkisi de seks konusunda hassastýrlar.

  Terazinin aradýðý kadýn olasýlýkla sizsiniz. Gerçekçi düþünürsünüz. Eþinizin son derece iddialý olmasýndan hoþlanmazsýnýz. Bireysel özgürlüðü en az birbiriniz kadar seviyorsunuz. Bunlar eþlerin, kendi birey selliðini ve baðýmsýzlýðýný koruyabileceði uyumlu bir iliþki için gerekli ve yeterli þartlardýr.

  Terazi erkeðinin hayatýnda, seks önemli bir rol oynar. Bu kurnaz ve zengin fikirli âþýkla, utangaç ve bazen de çekingen Yay kadýný, kendi ihtirasýný keþfedebilir. Bunun yanýn da, sadece sekse karþý ortak ilgiye dayanan bir iliþkinin geleceði olamayacaðýný anlayacak kadar zekidir. Terazi erkeði gerçekten kavgacýdýr. Ancak bir baþkasýnýn duygularýný zedeleme gibi bir amacý da yoktur. Tartýþmalarda cesaretinin kýrýlmasýna kolayca izin vermez. Açýk sözlü ve fazlaca serbest tavýrlarý sizin ölçülü olma duygunuza terstir. Yani çenenizi tutmayý biraz da olsa baþarýrsýnýz. Harcamalarla ikinizin de baþý derttedir, ikiniz de para biriktiremezsiniz.

  Terazi erkeði ile çok hoþ sohbetler edebilirsiniz. Normalde ilginizi bile çekmeyecek konularda sizi ve baþkalarýný heyecanlandýrabilme yeteneðine sahiptir ve bir çýrpýda iltifât edebilen, ama ayný zamanda söylediðine inanan tam bir centilmendir.

  Yay Kadýný - Akrep Erkeði
  Yay kadýný Akreplerin tutku dolu yapýsýna engel olur. Özgürlük ve baðýmsýzlýk dürtüsünü takip etmeye kalktýðýnda terslik çýkabilir, çünkü Akrep güvenebileceði sadýk bir arkadaþa ihtiyaç duymaktadýr. Su ve ateþin bir karýþýmý: Sýcak geceler ve fýrtýnalý günler.

  Ýlginç ve büyüleyici bir eþ olan Akrep erkeði hayatýnýzýn merkezi olmak ister. Bu arada bireysel olarak ilgilendiðiniz birçok þeyin yarý yolda kalacaðý da açýktýr. Onun üzerinde hakimiyet kurma ya da onu yönetme gibi bir þansýnýz yoktur. Bu ana kadar ki inançlarýnýz ve bakýþ açýnýzdan, onün bir el hareketiyle þüphe edebilirsiniz. Bu iliþkide kimliðinizi kolayca kaybedebilirsiniz. Cinsel açýdan istek ve hayallerine uyum göstermenizi ister. Sizi baþka bir erkekle flört ederken yakalarsa, azgýn bir boðaya dönüþür. Sonra da kavga etmekten çekinmez. Akrep erkeði kendine haksýzlýk edildiðini hissederse, kin duymaya baþlar. Kendinizi zehirli iðnesinden koruyun! Daima hakimiyeti elinde tutmayý isteyen bir tiptir. Bu onu sevilmeyen biri yapar ve neden çok az gerçek dostunun olduðunu da açýklar.

  Çocuk yetiþtirme konusundaki düþüncelerinizi mümkün olduðunca ortak kýlmaya çalýþmalýsýnýz, çünkü tüm itina ve duygularýnýzý çocuklar üzerinde yoðunlaþtýrmaya eðilimlisiniz. Bunu sevgili ufaklýklar, nadiren kaldýrabilirler.

  Eðer bu adama mümkün olduðunca çok itina göstermeyi ve yönlendirmeyi yaþamýnýzýn bir görevi olarak görürseniz, Yay kadýný ve Akrep erkeði arasýndaki iliþki tamamýyla olumlu sonuçlanacaktýr. Ancak bu, ikiniz arasýndaki farklýlýklardan doðan sorunlarýn, büyük bir hoþnutluk içinde çözülebileceði anlamýna gelmemelidir.

  Yay Kadýný - Yay Erkeði
  Birçok ortak nokta nedeniyle heyecan verici bir kombinasyon. Olaylar ikinizin de istediði gibi gitmese bile olaylara bakýþ açýnýzýn mizah anlayýþý içermesi, bu iliþkinin ön önemli noktasýdýr. Yay erkeðini av lamada biraz zorlanacaksýnýz, ama zaten evlenmek için acele eden kadýnlardan deðilsiniz.

  Kimse sizi sorumluluk almaya zorlamadýðý ve kararlarý sürünceme de býraktýðýnýz için, hayatta sorumsuzca sürüklendiðiniz duygusuna kapýldýðýnýzda, oldukça fazla zorluklarla karþýlaþacaðýnýzý hesaplamalýsýnýz. Her ne kadar çok yetenekli biri olsa da Yay erkeðinin bile bazen desteðe, her þeyden önce de ona neyin ne olduðunu söyleyen bir kadýna ihtiyacý vardýr. Yay insanlarý, kalplerini dillerinde taþýr; baþkalarýna sýk sýk hoppa ya da otorite gibi görünse de onun içinde ne sakladýðýný siz çok iyi bilirsiniz. Finansal konular da ikiniz de þanslý deðilsiniz. Buna raðmen aile finansýný göz önünde tutmalý ve gelecek için kara gün parasý ayýrmalýsýnýz.

  Yay eþiniz kolayca abartýya kaçtýðý ve bazen zayýf davrandýðý için, onu dikkatle izlemelisiniz. Ýçki ve kumar düþkünlüðü tam bir felaket olabilir. Burada sizin kötülemeleriniz karþýsýnda kendine meydan okunduðunu düþünür.

  Daima bakýmlý ve çekici görünmenizden hoþlanýr ve bunun için ne kadar para harcadýðýnýzla ilgilenmez.

  Onu istediðinizi, ona hissettirin. Böylelikle size olan ilgisini asla kaybetmeyecektir.

  Yay Kadýný - Oðlak Erkeði
  Sakýn kanmayýn! Oðlaðýn soðuk ve çekingen tarzýnýn altýnda tutku, romantizm ve derin duygularla dolu bir erkek var. Sizde aradýðý heyecanlý bir macera deðildir, kalbinde yalnýzca gerçek sevgi vardýr. Böylelikle iliþkiniz -iliþkiniz için inisiyatifi ele almak zorundasýnýz- sempati ve iyi davranýþý esirgemediðiniz sürece "yýldýzlar"ýn olumlu etkisi altýnda kalacaktýr. Oðlak erkeði akýllý, esnek fikirli ve çok disiplinlidir. Mesleðinde tam anlamýyla faaldir. Kariyer ve baþarý, her þeyden önce de þefin verdiði görevler onun için çok önemlidir. Siz eðlenmeyi sever; hayattan zevk alýp yeni insanlarý tanýmayý isterken, yeni iliþkiler kurmak ona zor gelir. Bu nedenle de en fazla bir iki tane gerçek arkadaþý vardýr. Kötü günündeyse nedeni genelde kendi de bilmez en iyisi onun gözü önünden çekilmektir, çünkü aðzýnýz dan bal aksa bile, onu uyuþukluðun dan kurtaramazsýnýz. Para konusunda bakýþ açýnýz, gerçekten farklýdýr. Yaþlýlýk ve hayat sigortasý ona büyük kazanç saðlayacaktýr. Buna karþýn siz parayý eliniz de tutmazsýnýz, masraflarýnýza "mantýklý" ve "gerekli" demek yanlýþ olurdu.

  Eðer karþýt gruplarýn birbirini çektiðine inanýyorsanýz, Oðlak erkeðiyle bir iliþkiye girip, farklý düþünce ve ilgi alanlarýnýzla mutlu olmaya çalýþabilirsiniz. Ancak þunu unutmayýn: Cehenneme giden yol iyi niyet taþlarýyla döþelidir.

  Yay Kadýný - Kova Erkeði
  Mantýklý ve cesaretli Kova erkeði bu iliþkiyi dengede tutabilir ve sýz de bu geleneksel olmayan erkekle iyi anlaþabilirsiniz. Size âþýk olduðunda, kalbinizi fethetmek için gök yüzünden yýldýzlarý toplayacaktýr. Ýkiniz de kýskanç deðilsiniz ve hakimiyet kurmak istemezsiniz. Neþeli ve fantazi dolu bir çift oluþturuyorsunuz ve macerayý, hayatý ve tabii ki seksi özgürken seversiniz. Kova erkeði güçsüz kadýnlara ýsýnamaz, kendi baþýnýza olaylarýn- üstesinden gelmenize ve kendinizi ispatlamanýza sempatiyle bakar.

  Ev idaresi ve evle ilgili tüm ývýr zývýr iþleri size býrakacaktýr, hatta evi temizleyip yeni masa örtüleri örttüðünüzde ya da taze çiçeklerle odayý süslediðinizde bile bunu asla fark etmeyecektir.

  Bir süre sonra tüm enerji ve ilgisinin, tahmininizden farklý konulara ` yoðunlaþmýþ olduðunu gördüðünüz de, hayal kýrýklýðýna uðrayabilirsiniz.

  Kova, dünyayý deðiþtirmek isteyen bir kiþidir. En büyük arzusu dünyayý tüm insanlar için bir cennet haline getirmektir. Onunla tüm ha yatýnýzý paylaþmak ve bu cennette yaþamak amacýndaysanýz, onun düþüncelerini olanca tutkuyla savunmak zorunda kalacaksýnýz.

  Yay Kadýný - Balýk Erkeði
  Bir Balýk erkeðini eþ olarak seçer seniz, hayatýnýz sürprizlerle dolu olacaktýr. Daima onun yeni yönlerini öðreneceksiniz: Bir an gayet neþeliyken, baþka bir an çok derin bir depresyona girebilir; bu gibi duygu deðiþimleri, size sýk sýk soðuk duþ etkisi yapabilir. Bu ani deðiþimler, açýk ve dolaysýz tarzýnýz nedeniyle sizi oldukça uðraþtýracaktýr.

  O, duyarlý bir çocuktur ve bazen gerekli olsa bile, ona sert davrandýðýnýzda alýnacaktýr. Çünkü Balýk erkeði 30 yaþýna kadar olgunlaþmadýysa, bundan sonra da çocuk kalacaktýr. Ona oynayabileceði bir yer göstermezseniz, sýkýntýdan ölecektir.

  Cimri deðildir; eve getirdiði parayý dilediðinizce harcayabilirsiniz. Balýk erkeði disiplin saðlamaya çalýþýrken çocuklar tepesine çýksa bile, sevgi dolu ve hoþgörülü bir babadýr. Toplum içinde kendisini çok iyi

  hissetmesine raðmen, sevgili evi için ideal bir erkektir. Yanan þömine karþýsýnda sizinle baþ baþa hoþ bir sohbet onun için her þeyden daha güzeldir.
      BlueSash.NET 2001-2007