Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Temel (Karadenizli) fýkralarý
F�kralar
 
Tuvaletin kapýsý
 Okunma  1213
 temel, 55 yaþýna kadar canýný diþine takmýþ çalýþmýþtý.. pastacý çýraklýðý ile alýþdýðý hayata, pastane sahibi olarak devam etmiþ, yetenekleri ve becerisi sayesinde Türkiye'nin en ünlü pastanesinin sahibi olmuþ, milyarlar kazanmýþtý..
bir gün karýsýna
- paralarý mezara götürecek halimiz yok. kendimize yeni ve rahat bir hayat seçtim dedi.. Bizim oradaki hemþerilerle konuþtum... Herseyi iyice öðrendim. Kaliforniya'ya gideceðiz. Kazandýðým para bize ömrümüzün sonuna kadar yeter.. Çocuklar da güzel üniversitelerde okurlar...
temel, neyi var, neyin yok sattý. paralarýný dolara çevirdi. bir milyon dolarý olmuþtu. karýsýný yanýna aldý. uçaða bindi.. los angeles'e uçtular birgün... Uçsuz bucaksýz nevada çölleri üzerinde uçarken, motorda bir arýza belirdi. las vegasa zorunlu iniþ yapmak zorunda kaldýlar.
uçak þirketi görevlileri
- buranýn en lüks otelinde, þirketimizin konuðu olarak kalacaksýnýz. yalnýz bu kentin las vegas olduðunu unutmayýn. kumar oynarsanýz eðer, kendi hesabýnýza.. derler..
- kumar mý dedi, Temel, karýsýna..
- kumardan kazanmayý düsünen kafayý yemiþ olmalý... allah göstermesin.. ama bir kez þansýný denemek için, rulete 500 dolarlýk bir fiþ atmaktan da kendini alamadý. arkasý çorap söküðü gibi geldi. temel herþeyini rulet masasýnda biraktý. rulet baþýnda nefes almadan geçirdiði saatler sýrasýnda fena halde de sýkýþtýðýný hissetti. hýzla tuvalete koþtu. tuvalet kapýlarý otomatikti. 25 sentlik bozuk para atýlýnca açýlýyordu. Oysa Temel'de metelik kalmamýþtý. Sýkýntý içinde dolanýrken, oradan geçen biri, avucuna bi 25 sentlik sýkýþtýrdý.. Bu konularda deneyimliydi. temelin baþýna gelenleri anlamýþtý.
temel
- çok iyi bir insansýnýz. Bu iyiliðinizi hayat boyu unutmayacaðým. Bana lütfen kartýnýzý verin. Bu borcumu da size ödeyeceðim dedi. kartý aldý, cebine attý.. tuvalete döndüðünde kapýyý açýk buldu. Ýçeri girdi, rahatladý..çýktý.. elinde kalan 25 sentle yürürken karþýsýna, tek kollu canavar çýktý. parayý deliðe attý, kolu çekti ve bir þangýrtý ... alet boþaldý adeta.. temel bir kova dolusu 25 sent kazanmýþtý. bunlari fiþe çevirdi, rulet masasýna döndü.. gerisi peri masalý.. iki saat içinde tam 2 milyon dolari olmuþtu. iki ay sonra yeni kalifornýyalý temel, boþ oturmanýn kendisine göre bir iþ olmadýðýný farketti. elinden gelen tek iþ pastacýlýktý. parasý da vardý. bir pastane açtý. pastalarý öylesine tutuldu ki, önce los angele'e, sonra kaliforniya'ya, sonrada tüm amerika'ya yayýldý,temel pastaneleri... bir kaç yýl sonra, temel, amerika'nýn en zengin adamlarý arasýna girdi. temel pastaneleri'nin onuncu yýlý dolayýsý ile büyük bir gece düzenlendi. temel yemeðin sonunda konusma yapmak için kürsüye çýktý.. tüm baþýna gelenleri anlattý..
- bütün bu baþarýyý ve bu serveti bir tek kiþiye borçluyum. O kiþiyi bulana kadar, iþte size söz veriyorum, gerekirse amerika'daki her taþýn altýna bakacaðým..
þirketin genel müdürü sordu
- ama temel bey, size 25 sent borç veren adamýn kartýný aldýðýnýzý söylemiþtiniz... adý, adresi sizde olmalý zaten..
- bana 25 sent veren umurumda deðil dedi temel.. ben,tuvaletin kapýsýný açýk býrakan adamý arýyorum!..
Puan Ver
 Toplam Puan  10  Ortalama  10.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Tesadüf bu ya    Tanýmazsýn
   Küçük Ýçin    Fare mi insan mý?
   Süs Eþyasý    Pilot
   Eþ Deðiþtirme    Misafire Ýkram
   Bir kedi    Gizli ajan
   Bira    Maliyeciler
   çikolata    Eþek
   Kendini Hazýrla    Nefes alamayrum
   Kayserili    Müdür
   Otobüs    Kapak
    BlueSash.NET 2001-2007