Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
Ak & Sevgi Yazlar

Erkeklerin Dilinden Anlamak Ýçin


Erkekler çevremizde sürekli varolan ama anlayamadýðýmýz evrensel bir dil kullanýyor. Zaman zaman bizi zorlayan "Erkekçe", sözcükler deðil bakýþlar, mimikler ve jestler üzerine kurulu. Peki, bu dili bilmek ne iþimize yarayacak?

Bir lisan bir insandýr" derler. Ýnsanlýk kapasitemizi geniþletmek için hepimiz en azýndan bir yabancý dili konuþmaya gayret ediyor, birini biliyorsak hemen ikincisini öðrenmeye baþlýyoruz. Kýsacasý, dil öðrenmek hepimiz için kendimizi geliþtirmenin ilk koþullarýndan biri.

Erkekçeyi kadýncaya tercüme edin
Farklý milletlere ait bütün yabancý dillerden baþka bir lisan daha var ki, biz kadýnlara hem çok yakýn, hem de çok uzak: Erkekçe. Bu dili hangi milletin konuþtuðunu hemen anlamýþsýnýzdýr. Çevremizde sürekli varolan ama genelde anlayamadýðýmýz evrensel bir dil bu. Sözcükler üzerine deðil, bakýþlar, mimikler ve jestler üzerine kurulu. Peki, bu dili bilmek ne iþimize yarayacak dersiniz? Dil, iletiþimin en önemli aracý olduðuna göre "Erkekçe"yi öðrenerek erkeklerle çok daha kolay iletiþim kurmamýz, hangi davranýþlarýnýn ne anlama geldiðini keþfederek onlara daha yakýn olmamýz mümkün.

Ayrýca farklý karakterlerde erkeklerin kendilerine has jestleri olduðu da kesin. Onlarla ilgili belli hedeflerimiz varsa unutmayalým ki, amaca giden yol araçtan geçiyor, iþte, belli baþlý 10 erkek tipi ve verdikleri sinyallerle bize anlatmak istedikleri...

Bay Sadýk
Sinyal: Basýný hafif yana ve aþaðýya eðerek bakýyor.
Anlamý: Kahverengi gözleriyle attýðý ceylan bakýþýyla sizi kývama getirmek niyetinde... Bu jesti aynada uzun süre çalýþtýðýndan emin olabilirsiniz. Duruþu kýrýlganlýðýný, teslim oluþunu ve size güvendiðini gösteriyor. Ayný güveni sizden de beklediðini ve sadýk bir partner olacaðýný anlatmak istiyor. Duygularýnýzý ifade etmek için yanýp tutuþuyorsanýz, buyrun ama ateþli geceler için gereken dayanýklýlýðý onda bulamayabilirsiniz.

Bay Züppe
Sinyal: Parmaklarýný durmadan saçlarýnýn arasýndan geçiriyor.
Anlamý: Önceden planladýðý ve sizi etkilemek için acýmasýzca uyguladýðý bir taktik... Bir kadýnda dudaklarýný yalama, göz süzme ya da kýrýtma ne anlama geliyorsa Bay Züppe'de de saçlarýyla oynamak ayný anlama gelir. Ona bir iyilik yapýn ve ne olursa olsun egosunu yüceltin yoksa bunu anýnda bir baþka kadýn yapar.

Bay Koruyucu
Sinyal: Omuzlarýný kabadayý gibi kaldýrýp hafifçe öne doðru eðilerek yürüyor.
Anlamý: Onu nasýl böyle büyülediniz bilemem ama koruma içgüdüsünü harekete geçirdiðiniz kesin. Bu maço karakter, sizi kanatlarýnýn altýna almak ve seksi bir kadýnýn tek sahibi olduðunu çevresine göstermek istiyor. Sizinle ilgilendiði belli ama çevrenize duvar ören tutumunu ne kadar ileri götüreceði ve bunun ne kadar hoþunuza gideceði tartýþma konusu...

Bay Kafasý Daðýnýk
Sinyal: Sürekli cep telefonuna ya da sigara paketine saldýrýyor.
Anlamý: Start verildi. Bakýþtýnýz ve hatta birbirinize gülümsediniz ama bir türlü gerisi gelmiyor. Yanýnýza gelmek yerine durmadan telefonla bir yerleri arýyor, sigara üstüne sigara içiyor. Paniðe kapýlmayýn. Bu, sizden etkilenmediði deðil, sadece atacaðý adýmlarý planladýðý anlamýna geliyor. Kararlý olup ilk adýmý siz atýn. Hamleniz onu da harekete geçirecektir.

Kaynak: mahmure.com

Bu yaz 22022 kez okundu.

 | nceki Fkra
ask-sevgi | Sonraki Fkra
Yazy Yazdr
    BlueSash.NET 2001-2007