Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 Astroloji
 Burlar
Ko
Boa
kizler
Yenge
Aslan
Baak
Terazi
Akrep
Yay
Olak
Kova
Balk
 Koç ( Aries )
 21 Mart - 20 Nisan
 Element: Ateþ
 • zellikleri
 • Knye
 • Kadn ve Ak, Evlililik
 • Erkek ve Ak, Evlililik
 • nlleri
 • Kadnn Dier Burlarla likileri
 • Erkein Dier Burlarla likileri
 • Aras yi Olduu Burlar
 • Salk Eitim ve Mesleki Eilimler
 • Uygun Meslekler
 • Hayat
 • Kk Hediyeler
 •  Ak Uyumu

  Kendi burcunuzu ve sevgilinizin burcunu sein aranzdaki ak uyumunu renin!
  Benim burcum
  sevdiimin burcu


    Kadnn Dier Burlarla likileri

  Koç Kadýný - Koç Erkeði
  Ýki Koç karþýlaþtýklarýnda, etrafa kývýlcýmlar saçýlabilir. Düþünce farklýlýklarýna raðmen, birbirlerinin düþüncelerindeki temel noktalarý anlamaya ve bir çözüm bulmaya çalýþýrlar. Ýkisinin de belirgin önderlik karakterleri yan yana geldiðinde, ortak yaþamlarý hiçbir zaman sýkýcý olur.
  Ýki Koç birbirini gerçekten sevdiðinde, biri diðerine kendi kiþiliðini bulmasý için serbestlik verir. Akýllý bir Koç kadýný, Koç eþinin, kendisinin de onun kadar güçlü olduðunu ve yaþamla tek baþýna da baþa çýkabileceðini hiçbir zaman anlamasýna izin vermez. Ýki Koçun iliþkisi, ikisinin de amaçlarýna uygundur ve bir birlerini tatmin etmek onlarý çok mutlu eder.

  Koç Kadýný - Boða Erkeði
  Boða çok nadiren hýzlý karar verir, bu nedenle onun kendisi için doðru kadýn olduðunu anlamasý uzun vakit alýr. Koç kadýný hiçbir zaman acele etmeyen Boða erkeðini tutmak için, alýþýlmamýþ derecede sabýrlý olmak zorundadýr. Onunla ilk kez karþýlaþtýðýnýzda, bir rüya adamý olmadýðýný fark edersiniz. Ayaklarý yere saðlam basan, dünya ya baðlý bir insan olmasý, hareket ve deðiþime ihtiyacý olan sizi oldukça þaþýrtabilir. Diðer yandan onu bir kere, kendisi için rüyalarýnýn kadýný olduðunuz konusunda kandýrabilir seniz, size daima sadýk biri olacaktýr.

  Boða erkeði, evcimen bir tiptir, rahat ve hoþ bir hayatý sever. Örneðin evi çok rahat idare eder ve böylece kendine iyi bakar. Burada onun karakter özelliklerinden biri ortaya çýkar: Koç erkeði temelde iyi bir iþçidir ki bu da en fazla fark edilen özelliðidir.

  Acaba onda hemen kabul ettiðiniz nokta, sevimli çekingenliði miydi.

  Sohbet sýrasýnda, etrafýnda neler döndüðünü bilen, þakacý ve komik bir konuþmacý olur, bu da sizin hareket güdünüze denk düþer.

  Finansal olarak Boða erkeðinin yanýnda hiçbir sorunu dert etmenize gerek yoktur. Onda saðlam bir gelecek görebilirsiniz, çünkü parasal konularda ayaklarý yere basan biridir, borç almaktan ve vermekten nefret eder.

  Bir âþýk olarak pek fazla þikâyet eden bir tip deðildir ve flört etmekten kolay kolay vazgeçmez. Onun bu eðilimine, kýz arkadaþý veya tutkulu aþký olduðunuzda, kolayca alýþabilirsiniz.

  Boða erkeði hayatý boyunca, zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak genç kalýr ve siz bu koþullar altýnda ona bu derece ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz.

  Koç Kadýný - Ýkizler Erkeði
  Koç kadýnýndaki yoðun annelik duygusunu, hiç kimse Ýkizler erkeði kadar uyarmayý baþaramaz. O, bir erkek vücudunda kiþileþmiþ çocuk tur ve çocuk olarak kalýr. Her ne kadar þakalarýný biraz sýkýcý bulsanýz da esprilerine ve her konuþmayý kendine çekme yeteneðine katlanacak bir mizah anlayýþýnýz olmalý.

  Ýdeal sayýlabilecek olan bu iliþki, hayatý uzun süre dolduracak birçok ortaklýk içerir. Bunun gerçekleþme si uzun sürmez, çünkü Ýkizler erkeði, kendinde olmayýp Koç kadýnýn da bulunan birçok özelliðe hayran kalýr. Mesela, kadýnýn bir iþe baþlayýp sonuna kadar götürme özelliði. Buna karþýn erkek bir konu üzerine yoðun bir þekilde konsantre olmayý baþaramaz. Bir sorunla uzun süre uðraþabilmesi için çok özel bir motivasyonu olmalýdýr. Bunun için para bile etkili deðildir. Evlenmeye karar verdiklerinde de erkek, kadýnýn ýneslek hâyatýna devam etmesini ve hatta yavaþ yavaþ kariyer yapmasýný severek izler. Ev iþlerine çok fazla emek harcamayý boþa harcanmýþ bir zaman olarak görür.

  Ýkizler erkeði çok kolay etkilenebilir ve iyi önerilere devamlý açýktýr. Ancak yanlýþ öneriler sunan kiþilerle bataklýða sürüklenmemesi için ona daima dikkat etmelisiniz. Bu açýdan bakýldýðýnda, her þeye kolay inanmasý, onu çok ciddi zorluklarla karþý karþýya býrakabilir. Keza, dolandýrýcýlarý da aynen cesaretli insanlar kadar sever.

  Yaþam dolu yapýsýna raðmen, Ýkizler erkeði kolayca elde edilebilecek bir tip deðildir. Onu kendinize baðlamak için bütün özelliklerinizi teraziye koymalýsýnýz. Hiçbir flörtü kaçýrmamak için daima hazýr olmasý, sizi hiçbir zaman derinden yaralamamalý. Güzel bir kýza hoþ bir þekil de baktýðýnda, namusunu kurtarmak için, bunu nadiren ciddi düþün düðünü söyleyebiliriz. Eðer onu, flörtleri ve aþký arasýnda karar vermeye zorlarsanýz, ona haksýzlýk edersiniz. Ýkizler erkeði bu durumda birçok çeliþki yaþar. Örneðin, sizin için bir karar vermesini istemenizden nefret eder, diðer yandan da önemli konularda karar verecek durumda deðildir. Hatta ona göre, bir konunun lehinde ve aleyhinde olan noktalar, konunun kendisinden daha önemlidir. Bir dakika bile yerinde duramaz, buna karþýn bir baþkasýnda sakin biri izlenimini yaratýr.

  Koç Kadýný - Yengeç Erkeði
  Dýþarýdan belli olmaz ama Yengeç erkeði, son derece huysuz ve neredeyse dengesizdir. Hayatý ve yaþadýðý olaylar hiçbir zaman doðrusal deðildir. Tepe ve çukurlarla, yani sürekli bir yükselme ve alçalmayla ifade edilebilir. Bir Yengeci, kendi yaþamýnýn bir vazifesi gibi olan sýðýnaðýnýn dýþýnda cezbetmek hiç de kolay deðildir. Ýçinden neler geçtiðini anlamanýz yýllar sürebilir. Üzeriniz de býraktýðý etki aldatýcýdýr. Hatta bilinçli bir aldatmadan bile söz edilebilir. O, duygularýnýn yaralanmasýndan, panik derecesinde korku duyar. Dýþarýdan hiç çekingenliði olmayan ve kendine güvenen biri olarak görünse de aslýnda derinden yaralanabilen ve kendine güvensiz bir in sandýr. Onun kendisini bulmasýna yârdým etmek için çok güçlü olmalýsýnýz. Yengeç erkeðiyle geçinmek gerçekte hiç kolay olmamasýna raðmen, Koç kadýný yapýsýndan dolayý bunu baþarma þansýna sahiptir. Sonuçta sadýk ve sadakati saðlayan bir eþe sahip olacaktýr. Sizin güvenliðinizi saðlayacak ve hiçbir þeyinizi ek sik býrakmayacaktýr.

  Dünya ona kötü davrandýðýnda, aksiliklerden baþkalarýný sorumlu tutma eðilimindedir ve yaslanacaðý güçlü bir omuz arar. Aradýðý sýðýnaðý ona saðlarsanýz, size sonsuz minnet duyar. Özgüveninin artmasýna yardýmcý olursanýz, istediklerinizi yerine getirebilmek için en iyi yollarý seçer. Ama dikkatli hareket edin ki arkasýndan çevirdiðiniz dolabý kolayca sezmesin. Aksi takdirde aranýzdaki bütün uyum geçmiþte kalýr. Seksüel olarak ikisi arasýnda pek az problem vardýr. Yengeç erkeði duygusal bir âþýktýr ve sonradan kendisinin de sizinle severek paylaþacaðý erotik tercihlerinizin neler olduðunu kolaylýkla bulup çýkarýr.

  Ne yazýk ki annesinden çok zor ayrýlabileceði de doðrudur, ama siz annesiyle tartýþmaktan sakýnýn.

  Koç Kadýný - Aslan Erkeði
  Bir Koç kadýný olarak, Aslan erkeðiyle dünyanýz tersine dönecek ve ölümüne âþýk olacaksýnýz. Pratikte hiçbir erkek size; Aslan kadar uyumlu deðildir. O romantik bir âþýktýr, yüce gönüllüdür ve sizi elleri üstünde yedi kat göðe taþýr. Kimse size kadýn olma duygusunu bu kadar yoðun yaþatamaz.

  Bu iliþkide iki güçlü, aktif ve gururlu kiþilik karþý karþýya gelir. Dahasý, Aslan erkeði rüyalarýnýn kadýnýný hemen keþfeder ve bir daha onun peþini býrakmaz. Sonra da hiç dûraksamadan sevginizi büyük coþkulara sürükler. Ruh ve bedeninizi büyük bir mutluluk ve hazla keþfede bilmeniz için önünüzdeki tüm engelleri kaldýrýr. Her þeyden önce As lan, aranýzdaki uyum konusunda devamlý þýmartýlmak ister. Bu eðilimi, ara sýra uyumu bozabilir.

  Özelleþtirici yeteneðine sahîp olma sýna raðmen, baþkalarýnýn onu eleþtirmesini çok zor hazmeder.

  Koç Kadýný - Baþak Erkeði
  Bu iliþki, Koç kadýný içîn bir problem olabilîr. Eðer bir þey her zaman ki yerinde deðilse, bunu hemen fark eder ve her þeyin yerli yerinde olma sý gerektiðini düþünür. Bütün çabalara raðmen fikrini de deðiþtirmez. Öyle çok ilgi alaný vardýr ki siz seksin yokluðunu hissetseniz de onun bunu fark edecek zamaný olmaz. Hatta bu konuda inisiyatifi ele almanýza memnun olur. Bunun için size karþý sadýk ve sevgi dolu bir eþ olacaktýr.

  Birbirlerinin farklý mizaçlarýna katlanmak zorunda olmalarýna raðmen, uzlaþmaya hazýr ve sevgi doludurlar. Sizin, deðiþim ve harekete ihtiyacýnýz olmasýna raðmen, o alýþkanlýklarýna sadýktýr, alýþtýðý çevreyi her þeyden fazla sever. Siz, doðal hareket eden bir insansýnýz, buna karþýlýk o her þeyi enine boyuna düþünen ve her þey için mantýklý kanýtlar öne süren biridir. Sizin göz yumabileceðiniz bir þeye karþý, o çok az anlayýþlý davranýr.

  Eðer ortak ilgi alanlarýnýzý bulmayý baþarabilirseniz, o zaman bu iliþki iyi gidebilir. Ama bunun için de Baþak erkeðinin bir itici güce ihtiyacý vardýr. Ona zevkli gelen bir iþe, hararetli bir gayret ve coþkuyla giriþir.

  Ýlk bakýþta, bu iliþkiden kazanç saðlayan kiþinin sadece Baþak erkeði olduðu sanýlabilir. Ama siz de bu iliþkiden büyük kazançlar saðlayabilirsiniz. Baþak erkeði çok saðlam kararlar verir ve ilk kez karþýlaþtýðý bir kiþi hakkýnda doðru tahminlerde bulunabilir. Bunun yaný sýra sadece zayýflarý deðil, güçlüleri de kolaylýkla kabullenebilir ve onlarý uygun bir þekilde takdir eder. En baþtan hoþuna gitmeyen biri, kendine onun yanýn da çok zor yer edinir. Baþak erkeði ona karþý olan isteksizliðini çok zor gizler.

  Bazýlarý, Baþak erkeðinin zevk kelimesini hiç duymadýðýný iddia ederler. Bu kiþiler, ancak Baþak insanýný yakýndan tanýmamýþ kiþiler olabilir. Onun içindeki hazzý uyandýrmak sadece size düþer. Daha sonra týpký bir volkanýn patlamasýný yaþarsýnýz ki duyma ve görme duyularýnýz kaybolur ama daha fazlasýný yaþamaktan duyduðunuz zevk asla! Bunlarýn hepsi bir gizlilik içinde cereyan eder, açýklýkla hiçbir ilgisi yoktur. O, baþkalarýnýn önünde yapýlan ilan-ý aþklara dayanamaz.

  Sizi tam olarak tanýmadan, sevmesini beklemeyin. Kendi kiþiliðinizi biraz frenlemeli ve yaþamýn her anýnda ve aþkta ona karþý sabýrlý olmalýsýnýz. Bu iþe yarayacaktýr.

  Koç Kadýný - Terazi Erkeði
  Týpký bir terazinin sallanmasý gibi, Terazi erkeði de bir öyle, bir böyledir. .Bugün, rüyalarýnýn kadýný olduðunuzu iddia eder, ama yarýn karþýnýzda bir yabancýnýn olduðunu görürsünüz. Sadece her konuda deðiþimi sevmekle kalmaz, açýk görüþlülük anlayýþýný düzenlemek ve ilham almak için buna ihtiyacý da vardýr. Bu nedenle seve seve arkadaþ çevresini geniþletir. Toplum içinde insanlarý eðlendirebilen, hoþ sohbet biri olarak tanýnýr. Buna raðmen tahmin edilebileceði gibi, pek kararsýz bir kiþiliðe de sahip deðildir. Aþk ve diðer birçok þey onun için uyuma baðlýdýr hemen anlaþýlabileceði gibi, tabii ki kendi uyumuna. Tartýþmalar dan, dünyada hiçbir þeyden nefret etmediði kadar nefret eder, huzursuz bir atmosferde yaþayamaz ve bunu yaþamayý sevmez. Bu nedenle uyum konusunda daima dikkatli davranýr ve bu da onun en sevilen özelliklerindendir. Terazi erkeði doðuþtan barýþçýldýr:

  O, sizin çalýþmalarýnýzý onaylar ve samimi iltifatlarla ödüllendirmeyi bilir. Doðasý gereði size zorluklar da yaþatabilir. Terazi erkeðini bir þeyi yapmaya zorlamak gerçekleþmeyecek bir teþebbüstür; eðer onu tehdit ederseniz bu iyice imkânsýz hale gelir. Sonra da bir kavgayý önlemek için, sizi tatmin etmeyecek yalanlar söyler. Dýþtan gelen baskýyý çok zor kabullenir, özellikle de sizin tarafýnýzdan yapýlmýþsa üçüncü bir tekrar asla kaldýramaz. Sanata karþý ilgili, müziðe, resme ve edebiyata eðilimli bir insandýr. Sadece bu ilgi alanlarýný onunla paylaþmanýzý deðil, ayný zamanda ilgi alanlarýnýz farklý bile olsa, bunlardan sizin de coþku duymanýzý ister. Size, hiç bilmediðiniz konularda yeni kapýlar açar. Adalet anlayýþý gerçekten hayret vericidir ve ilke olarak zayýflarýn ve zarar görmüþlerin yanýnda yer alýr. Dünyadaki adaletsizliklerin karþýsýnda.
  Buna raðmen, kendi hayatý söz konusu olduðunda kazananlarýn yanýna geçer. Sakýnamadýðý tartýþmalarda ara sýra sinik olabilir. Deðiþimi sever, bu nedenle yapacaðýnýz sürekli deðiþimlerle onu bir yerde uzun süre tutabilirsiniz.

  Adalet anlayýþý, eþitlik karþýsýndaki fanatizmiyle birlikte ortaya çýkar. O yüzden kendisi için talep ettiði þeyleri ayný ortamda size baðýþlamayacaðýndan korkmanýza gerek yoktur.

  Kendisinden sonrakilere karþý anlayýþlý ve toleranslý bir babadýr. Hatta bazý hallerde bu toleransý siz bile fazla bulabilirsiniz.

  Paranýn onun için bir anlam ifade etmediði söylenemez, ama yine de eðer finansal bir fiyasko yaþamak istemiyorsanýz, dizginleri ele almalýsýnýz, çünkü Terazi erkeði para biriktiremez. Hiçbir þeyi gizlemez ve seve seve harcamalarýn kontrolünü size býrakýr. Can sýkýcý konularda bile rahatça konuþabileceðiniz bir insandýr.

  Koç Kadýný - Akrep Erkeði
  Bu iliþki hiçbir zaman sýkýcý olmaz, çünkü iki aktif kiþilik bir araya gelmiþtir. Ýliþkileri iyi bir yýldýzýn etkisi altýndadýr, bu nedenle iyi anlaþýrlar ve birbirlerine uyum saðlarlar. Akrep erkeði kadar cinsel fantazileri olan çok az insan vardýr. Çünkü o, seksi, hislerini sevdiði kadýna aktarabileceði en iyi yol olarak görür. Aþk ilaný beklemekten vazgeçmeniz gerekecektir, çünkü o kelimelerin adamý deðildir. Kýskançlýðý karþýsýnda her dakika dikkatli olmalýsýnýz.

  Henüz yeni tanýþtýðýnýz baþka erkek size kur yapýyorsa, vay haline!

  Bazý ilgi alanlarýnýzý ve eðilimlerinizi, mesela sanata karþý olan ilginizi yalnýz baþýnýza yaþamak zorunda kalacaksýnýz. Çünkü o, bunlarý boþa vakit kaybý ve aslýnda kadýn iþi olarak görür. Doðanýn bir tökezlemesi sonucu kadýnlarýn eþit haklara sahip olduðunu düþünür, ona göre kadýn ev iþleri ve çocuklarla uðraþmalýdýr. Erkekler tarafýndan yönetilen bir toplumu tercih eder. Eþitlik, ona ya bancý bir kelimedir. Arkadaþlarýyla geçirdiði neþeli bir akþamdan sonra sabah saatlerinde eve dönüp, sizi halâ yatmamýþ, onu bekler bulursa size cehennemi yaþatýr.

  Ýþ hayatýnda kolay kandýrýlamaz, onu baþarýya ulaþtýracak mükemmel nitelikleri vardýr. Mesleki hýrsýna raðmen, özel yaþamýný ve iþini birbirinden ayýrabilir. Kendi güzel evini sever, ama onu uzun süre yürekli baba rolünü oynamasý için sýkýþtýrmamalýsýnýz. Akrep erkeði dürüsttür. Bazen yaralayýcý olsa da fikrini süslemeden ve doðrudan söyler. Aslýn da gerçekte diðer insanlarý yaralamak istemez. Ýnatçý ve dikkafalýdýr. Günlerce kafasý karýþýk dolaþýr ve problemleriyle yalnýz býrakýlmayý ister.

  Çocuklarýnýz için iyi bir babadýr, tabii eðer çocuklar küçükse. Büyüdüklerinde ise kýskançlýðý yine ortaya çýkar.

  Koç Kadýný - Yay Erkeði
  Yay, sýr dolu yapýsýyla, yarý insan yarý at sembolü gibidir. Vahþi ve azgýn olan bu masal yaratýðý kendini kolay kolay yakalatmaz. Bazýlarý Yayý hiçbir zaman sevgiyi tadamayan, ürkek biri olarak tanýmlar. O, bir olayý gerçekten seve seve paylaþabileceðiniz, istek uyandýran bir erkektir. Bu rüya gerçekleþirse, hayatýnýz boyunca unutamayacaðýnýz anlar yaþayabilirsiniz.

  Ele avuca sýðmayan vahþiliðinin altýnda, duyarlý ve sizi hiç kýramayacak bir ruh saklýdýr.

  Koç ve Yay, kiþiliklerinin yakýnlýðýndan dolayý birbirlerine iyi uyum saðlarlar. Bu iliþki, doða sevgisini ve temiz havada bulunma mutluluðunu içerir. Bu yüzden bir Yayý havuzda, koþu pistinde ve benzeri spor alanlarýnda bulabilirsiniz.

  Acaba bu çingene tipi hiç sakinleþebilecek mi, diye sorulabilir. Evi; onun için duþ aldýðý, elbiselerini deðiþtirebildiði ve sonra hemen kaybolacaða bir yerdir. O, buna çok iyi döþeli bir evde dayanabilen bir tiptir. Bir daha ipin ucunu yakalayamayacaðý finansal risklere eðilimli olduðundan, harcamalar mümkün olduðunca sizin bilginiz altýnda olmalýdýr.

  Hoþsohbetleri sever, mantýklý ve iyi vakit geçirerek sohbet edebileceði misafirleri seve seve kabul eder.

  Çocuk sahibi olma fikrine hiç de soðuk bakmamasýna raðmen, onlarýn yetiþmesi yalnýzca sizin görevinizdir, onun yardýmý ise bir gece öpücüðüyle sýnýrlýdýr.

  Koç Kadýný - Oðlak Erkeði
  Oðlak erkeði, bir oðlak gibi, vadi deki bir av sahasýnda deðil, tam tersine yüksek zirvelerde bulunur ve yüksekler için canýný verebilir. Akýllý, hýrslý, gayretli ve canlý biridir. Baþarý vadeden her türlü meydan okumaya hazýrdýr ve çoðunu baþarýyla sona erdirir. Belirlediði öncelikler sýralamasýnýn baþýnda meslek vardýr ve ikinci sýrada siz gelirsiniz. Özel yaþama ayýrdýðý zaman, sizin için da ima yetersiz kalýr.

  Oðlak erkeði, hep yüzleþmeyi ister ve sizin görüþünüze göre de bunu biraz abartýr. Kavga aramayý ve kavga için kavgayý sever. Bu daimi kavga sevgisi, sizin tahammül sýnýrlarýnýzý aþmamalý. Hatta tam tersine, sizden kendi mesleðiyle ilgilenmenizi ve ona angaje olmanýzý bile bekler. Baðýmsýzlýk özelliðine raðmen, bazen mesleki meselelerde sizin fikrinizi sorar ve daha sonra da bunu dikkate alýr.

  Bir âþýk olarak sýnýr tanýmaz, ateþli ve sevecendir. Onu, en kötü kavgalar bile, problemi çözmek için deðil, ama onunla olan uyumsuzluðunuzu yok etmek zevk verdiði için, sizinle yatmaktan alýkoyamaz. Oðlak erkeðiyle geleceðiniz güven altýndadýr. Çünkü kazandýðý parayý elinde tutmayý bilir. Ancak ailesine aþýrý düþkünlüðü ileride size bir yük oluþturacak ve zorluklara neden olacaktýr.

  Koç Kadýný - Kova Erkeði
  Kova erkeði, eðer ilk görüþte âþýk olursa, sizi kazanmak için, þaþýrtýcý ve inanýlmaz þeyler yapacaktýr. Bunlarýn bazýlarýndan kendinizi sakýnýn. Ama bu sizin yapýnýza da ters düþer. Duygularýný açýkça ifade etmemesine raðmen, saf ve sýnýrsýz bilgi sini önünüze serer ve gerçekten de sizi þaþýrtýr.

  Kaygýlarý; global bir düþünceyle dünyadaki bütün problemler için geçerlidir. Ancak ev idaresi ve çocuk bakýmý gibi günlük problemlere karþý anlayýþý kýttýr. Diðer tarafta olma sýna raðmen, haksýzlýða uðramýþlarla, baský altýndakilerin de yanýndadýr.

  Önümüzdeki çað, Kovalar için, birazýný þimdiden yaþadýðýmýz çok derin deðiþimler getirecektir. Bu tez, her Kova için geçerlidir. Kova, âþýk olmayý sever. Duygu sal iliþkileri, sekse tercih eder. Hatta bazen size karþý olan seksüel ilgisini tamamen kaybettiði korkusuna kapýlmanýza bile yol açabilir: Bu kaygý tamamýyla yersizdir. Büyük bir ihtimalle tüm güç ve enerjisini yardýmýna ihtiyaç duyan birine harcamaktadýr. Sizin baðýmsýz kiþiliðinizi tanýdýðýndan onun yardýmýna ihtiyacýnýz olmadýðýný düþünür. Böylelikle sizi, kendi hayatýnýzý yaþamanýz için yalnýz býrakýr. Kýskançlýk ona aykýrý ve yabancýdýr. Kova erkeðinin yanýnda, baðýmsýzlýðýnýz için gerekli olan boþ zamanýn tadýný çýkarýn, ama iplerinizi bazen uzun gibi görünen bir süre için býrakýrsa da þikâyet edip sýzlanmayýn. Çoðu kiþi için uyarýcý ve deðiþik olan, onun için tekdüzedir. Büyük bir olasýlýkla sýk sýk çalýþma ortamýný da deðiþtirecektir.

  Sýra dýþý olmayý sever, ama iki eþ de bu iliþkide bireysel kimliklerini kaybetmemek için dikkat etmeliler, böylelikle hayatlarýný uyum içinde geçirebilirler.

  Koç Kadýný - Balýk Erkeði
  Doðum günleri birbirinden çok uzak olmamasýna raðmen, dünya görüþleri açýsýndan aþýlamayacak bir uçurumla ayrýlýrlar. Kadýn, çok azimli ve gerçekçidir, erkek ise romantik ve hayalci, hiçbir þeye karþý sabit bir düþüncesi olmayan, hatta kolayca ikna edilebilecek biri gibi görünür. Sizi çýldýrtabilecek bir durum. Oysa kendisi hakkýnda baþka türlü düþünür; uyumlu, kendisini baþkasýnýn yerine koyabilen, en farklý görüþleri ve tartýþmalarý anlayabilen biri. Pratikte kolayca oynanabilecek bir oyun deðil. Diðer yandan onu deðerli kýlan, anlayýþlýlýðý tarafsýzlýða, yardýmseverliði, tasa ve sýkýntýlara gerçekçi yaklaþabilmesidir.

  Eðer onu gerçekten seviyorsanýz, bir þekilde onun fantazi dünyasýna girmek zorundasýnýz, ama dikkat edin de tümüyle içine girip kendinizi kaybetmeyin. Ayrýca, Koç kadýný olarak onda; istek ve düþüncelerinize göre yönlendirebileceðiniz düþlerinizin erkeðini göremeyebilirsiniz. Bu iliþkiden daha çok kazanç saðlayabilmek için, onun dünyayý daha gerçekçi görmesine yardým edin.
      BlueSash.NET 2001-2007