Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 Astroloji
 Burlar
Ko
Boa
kizler
Yenge
Aslan
Baak
Terazi
Akrep
Yay
Olak
Kova
Balk
 Koç ( Aries )
 21 Mart - 20 Nisan
 Element: Ateþ
 • zellikleri
 • Knye
 • Kadn ve Ak, Evlililik
 • Erkek ve Ak, Evlililik
 • nlleri
 • Kadnn Dier Burlarla likileri
 • Erkein Dier Burlarla likileri
 • Aras yi Olduu Burlar
 • Salk Eitim ve Mesleki Eilimler
 • Uygun Meslekler
 • Hayat
 • Kk Hediyeler
 •  Ak Uyumu

  Kendi burcunuzu ve sevgilinizin burcunu sein aranzdaki ak uyumunu renin!
  Benim burcum
  sevdiimin burcu


    zellikleri

  Koç, Zodyak' ýn ilk burcudur, bu nedenle yeni baþlangýçlarý ve doðumu temsil eder. Koç insaný doðal, iç güdüsel, taze, saf ve hayattan zevk alan bir yapýdadýr. Böylece, bir yapý meselesi olarak, birlikte olduðu insanlarý yoran çekingenlik de ona yabancýdýr. Hayat onlar için heyecanlý bir macera anlamýndadýr. Her þeyden önce hayatýn sunduklarýný yakalamak ve her yönüyle hayatýn tadýný çýkarmak isterler.

  Bazýlarý Koçta tipik egoistlik özelliklerinin bulunduðunu düþünürler, çünkü o, baþkalarýnýn kendi hakkýnda ne düþündüðünü, hareketlerinin onaylanýp onaylanmadýðýný öðrenmeye çalýþmaz. Baþkalarýnýn, onu bildiðinden þaþýrtmasýna izin vermez. Koç, yaþamýn her anýnda daimi bir meydan okuma görür. Koç insaný kendisini, cesareti, bireysel inisiyatifi ve enerjisi ile gösterir. Diðer yandan bunlar onun doðuþtan gelen önderlik özellikleridir. Bunlar, yalnýz hareket etme olarak da anlaþýlabilir, aslýnda Koç her koþulda çok rahat yaþayabilir.

  Koç insaný anlýk tepkiler gösterir, bütün cesareti, enerji ve yaratýcýlýðý anlýk bir meydan okumadýr. Bu nedenle hiçbir þeyden çözülmemiþ sorunlar kadar nefret etmez. Uzun süre çabalamasý gerektiðinde sýk sýk tahammülünü kaybeder. Böylece, aslýnda uðrunda bütün gücünü harcadýðý bir þeye, gerçekten ulaþmak istemediði izlenimi yaratýr.

  Son karar adýmýný atmakta tereddüt eder. Büyük amaçlarý, Koçu gerçekte sadece global olarak ilgilendirir. Küçük detaylar, ufak tefek noktalar ona dehþet verir.

  Koçlar, "ývýr zývýr" ile uðraþmayý baþkalarýna býrakýr ve ayýnýn postu paylaþýlmadan yeniden ava çýkarlar. Devamlý yenilik peþinde olma dürtüsünü hayat boyu bastýramazlar, aksi halde kiþiliklerini kaybederler. Açýklýk ve dürüstlükleriyle ara sýra diðer insanlarý yaralarlar. Aslýnda yaralama düþüncesi akýllarýndan bile geçmez. Koç insanlarý, bazýlarýnýn bakýþ açýsýna göre kader tarafýndan korunurlar. Çünkü, kozmik sistemimizde hayat veren ve hayatý koruyan Güneþ, en büyük etkisini bu burçta gösterir.

  Koç doðallýðýný, kendine hiçbir sýnýr koymamasýna ve koydurmamasýna borçludur. Koç insanlarý, küstahlýk içeren davranýþlar gösteren kiþileri, açýk ve arkadaþ canlýsý olmasýna raðmen yanýna yaklaþtýrmaz; bunlar pek küstahlýk sayýlmasa da koçun yanýna yaklaþýp kartlarýna bakmayý cesaret eden bir kiþi, mantýðýnýn soðukluðunu ve keskinliðini hisseder, sýnýr dýþýna sürülür.

  Kendisini sýnýrlanmýþ ve baþarýsý engellenmiþ hissettiði anda. Koçun içindeki savaþçý tabiat, birdenbire canlanýr. Diðer yandan Koç toleranslý ve birine analýk edebileceði zaman yardýmseverdir. Bir Koça bir þeyi beðendirmeye çalýþmak, zor ve yorucu bir iþtir. Bununla birlikte Koçun yardýmseverliðini reddettiðiniz de, karþýnýzda yaralanmýþ ve hayal kýrýklýðýna uðramýþ bir insan bulursunuz. Çünkü aldýrmaz görünmesine raðmen, o aþýrý derecede hassas ve duygusaldýr. Paylaþma veya yardým teklifinin reddi durumunda tepkisi, depresif bir halde içe dönme olabilir, fakat kendini ilkel bir öfke ve kýzgýn bir hava içine de sokar. Ama bu durumdan çabuk kurtulur. Yeni bir yardým önerisi sunar, böylece Koçlarýn yeni bir özelliði ortaya çýkar: Hastalýk derecesinde sabýrsýzlýk.

  Koç insanlarý, genelde dýþ görünüþten de kolayca tanýnabilirler. Çalý gibi, burunlarýna kadar uzanan kaþlarý ve bariz yüz hatlarýyla bir Koçu düþünmek için, fantaziye fazla ihtiyaç yoktur.

  Gerçekten de Zodyak'taki Koçlarýn, kavga meraklýsý koçlarla çok o tak noktalarý vardýr. Baþlarýný eðer

  ve hiçbir uyarýda bulunmadan saldýrýrlar. Kesinlikle etkili olan bu taktiðin bazen acý verdiðini, özellikle de baþlarýnýn çok yandýðýný dikkate almazlar. Zaten alsalardý, Koç olamazlardý. Koç, er ya da geç yüzünden veya kafasýndan yaralanýrsa þaþýrmayýn. Onun dýþ görünüþü, yukarýda anlatýldýðý gibi saldýrýya hazýr bir koç gibidir; baþ önde, týpký bir yayýn kiriþi gibi gergin...
      BlueSash.NET 2001-2007