Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 Astroloji
 Burlar
Ko
Boa
kizler
Yenge
Aslan
Baak
Terazi
Akrep
Yay
Olak
Kova
Balk
 Koç ( Aries )
 21 Mart - 20 Nisan
 Element: Ateþ
 • zellikleri
 • Knye
 • Kadn ve Ak, Evlililik
 • Erkek ve Ak, Evlililik
 • nlleri
 • Kadnn Dier Burlarla likileri
 • Erkein Dier Burlarla likileri
 • Aras yi Olduu Burlar
 • Salk Eitim ve Mesleki Eilimler
 • Uygun Meslekler
 • Hayat
 • Kk Hediyeler
 •  Ak Uyumu

  Kendi burcunuzu ve sevgilinizin burcunu sein aranzdaki ak uyumunu renin!
  Benim burcum
  sevdiimin burcu


    Erkein Dier Burlarla likileri

  Koç Erkeði - Koç Kadýný
  Bir Koç olarak devamlý merkezde olmak istediðinizden, Koç kadýnýyla olan iliþkiniz, ancak o kendini size tabi kýlmaya hazýr olduðunda iyi gidebilir. Bir Koç kadýný olarak, onunla devamlý ayný basamakta durmaya çalýþmayýn, çünkü o doðuþtan liderdir ve evlilikte de öyle kalmak ister. Ancak o zaman bir kadýný kabul eder:

  Koç erkeði, Koç kadýnýnda ilgi alanlarýný entellektüel olarak paylaþabileceði ve uyumlu bir aile yaþantýsý düþüncelerini gerçekleþtirebileceði bir insan arar. Bir Koç erkeðinin hayatýnda çocuklar büyük rol oynar. Eðer bir sevgili ve bir anne olarak beklentilerini karþýlayabilirseniz, iyi bir baba olur.

  Koç erkeði, genelde eðilimleri ve ilgi alanlarýyla kendini yönlendirir, çünkü bütün olasýlýklarý kullanmak ister. Ancak kendinden bir þeyler vermeden bunu yapabilmesi her zaman kolay deðildir. Bir Koç kadýný olarak siz, Koç erkeðinin bu eðiliminde eksantrik bir egoistlik olmadýðýný anlamak zorundasýnýz.

  Eðer bu iliþkide, rotayý kimin belirleyeceði konusunda anlaþabilirseniz, bu ikiniz için de mutlu bir beraberlik olur.

  Koç Erkeði - Boða Kadýný
  Boða kadýný basit fikirlerden hoþlanmaz ve buna tepki vermez. Koç erkeði, ara sýra Boða kadýnýnda bir kadýnda aradýðý canlýlýðýn yokluðunu hissedebilir. Bir Koç erkeði olarak Boða kadýnýnýn sakin ve oturaklý tipi, size uyuþuk ve sýkýcý gelebilir. Yine de Boða kadýnýna karþý doðru davranýþ biçimi geliþtirirseniz, sizi ihtirasýyla þaþýrtabilir. Onda, hiç beklemediðiniz bir ateþi canlandýrabilirsiniz. Bu tamamýyla size baðlýdýr. Her þeye raðmen onu çok fazla baský altýnda tutmamalýsýnýz, çünkü boðanýn "boynuzlayabildiðini" de görebilirsiniz.

  Koç ve Boða, farklý bakýþ açýlarýna sahip olduklarý için karþýlaþmalarý patlamaya benzer bir baþlangýca yol açabilir. Bu nedenle bir iliþkiye girmeden önce, dünyaya bakýþ açýlarýnýn çok uzak olup olmadýðýný ve aralarýndaki uçurumun karþýlýklý tavizlerle kapatýlýp kapatýlamayacaðýný bilmek zorundadýrlar. Sonuçta birliktelikleri, gerçek bir iliþkiye dönüþebilir. Boðalar, Koçlarýn en fazla karþý olduklarý "ayraç"lara fazla eðilimlidirler.

  Boða kadýný, bilgi sahibi olmadýðý bir konuyla ilgilenmek istediðinde, baþtan ona bu konuyu unutturabilirsiniz. Ama Boða kadýnýnýn yanýnda taþa çarpabilirsiniz. Düþüncelerine uymayan bir þey karþýsýnda çok zor ikna olur ve nadiren fikrini deðiþtirir. Yere öyle saðlam basar ki ayaklarýndan yere demirlenmiþ gibidir. Bir Koç olarak onunla baþa çýkabilir seniz, bu övgüye deðerdir. Ondan çocuklarýnýz için çok fedakâr bir annelik beklememelisiniz, çocuklarýnýza en iyi yaþamý saðlama konusunda yan çizebilir.

  Koç Erkeði - Ýkizler Kadýný
  Ýkizler kadýný, rüyalarýnýzýn kadýný olmak için fýrsat arar. Çünkü duygularýndan çok mantýðýyla hareket eder. Koç ve Ýkizlerin birçok ortak noktalarý vardýr. Sizin sosyal olma eðiliminizi paylaþýr ve týpký sizin gibi daima hareket halindedirler. Toplumda sýcaklýðý ve sevîmliliðiyle parlar, bu da onu baþkalarý için deðerli kýlar. Sizi rahatsýz edecek flört iliþkilerine girmez, çünkü sýnýrlarý iyi bilir ve onlarý aþmaz.

  Kalbinin derinliklerinde sadýktýr. Ateþle oynamayý sever, ama yanmayý istemez. Zorluk çekeceðiniz konularda beklemesi gerektiðini hýzla anlamasý ve entelektüelliðiyle sizin için iyi bir eþtir.

  Ýkizler kadýnýnýn yanýnda acýkma malýsýnýz. Gerçekten iyi bir þeyler yemek istediðinizde, güzel bir restoran aramak zorundasýnýz, çünkü onu iyi bir ahçý olarak tanýmlamak gerçekten mümkün deðildir.

  Her þeye raðmen ev iþlerinde de geliþmeye yatkýndýr. Mesela aniden misafir geldiðinde, hiç yoktan çok lezzetli yiyecekler yaratabilir. Evde mi yoksa yolculukta mý olduðunuz konusunda sizi oldukça þaþýrtabilir. Sohbet etmeye ve insanlara daima ihtiyacý vardýr, bu da size zaman zaman biraz yorucu gelebilir. Ýkizler kadýný için çocuklarla ilgilenmek zevklidir, bu nedenle çocuklarýna iyi bir anne olabilir.

  Koç Erkeði - Yengeç Kadýný
  Yengeç burcunda doðanlarýn iþ anlayýþý, siz Koçlarýn anlayýþýna da benzer. Koç ve Yengeç, birbirlerinin yapýlarýndaki farklýlýklara saygý gösterdiklerinde ideal bir çift olabilirler.

  Yengeç erkeði gibi, Yengeç kadýnýný da zýrhýndan dýþarý çýkarmak çok zordur, Koçlar için çok büyük sabýr gerektirir. Yengeç diþi burçlardandýr. Bu burçta doðanlar bütün kurallarda pasiftirler ve ilk önce sýðýnaklarýndan çýkarýlmalarý gerekir, ancak ondan sonra atýlgan ve tutkulu olabilirler. Yengeçlerin verici olmaktan çok alýcý olduklarý söylenir.
  Eðer Yengeç kadýný aþkýnýza dürüst bir þekilde karþýlýk verirse, yolun nereye gittiðini bilmese bile gerekli durumlarda daima sizi izler. Onu, zor ve yorucu biri yapan tatminsizliði için kendini deðil tersine baþkalarýný genellikle de sizi sorumlu tutar.

  Diðer yandan onu sorumluluk almaya zorlarsanýz, yanýnda hiç þansýnýz kalmaz. Þimþek gibi bir hýzla tasý taraðý toplar ve sizi hayrete düþürür. Bir Koç erkeði olarak bu "gezintilere" katlanabilmek için tekrar tekrar desteðe ihtiyacýnýz vardýr.

  Yengeç kadýnýyla ciddi bir tartýþmaya girmeden önce bütün meselelerinizi arkanýzda býrakmýþ olmanýz gerekir. Yengeç kadýný þakadan hiç anlamaz. Kýskançlýklarýnýn çoðu ilkel bir güdüden kaynaklanýr. En iyisi, kendinizi ve gözlerinizi kontrol altýnda tutun, çünkü zararsýz bir flört bile bir felaket yaratabilir. Belki de bu, her Yengece has bir sorundur; tutkunun tadýný, siz kabuklarýný "kýrmadan" nasýl çýkarabilirler? Bundan dolayý karþý cinsle olan iliþkilerinde acý çekerler. Ona fark ettirme den bu sorunu çözmesine yardým ettiðinizde tutku dolu bir zevk denizine dalabilirsiniz.

  Her þey bir yana, siz de onun yardýmseverliði karþýsýnda boðulabilirsiniz. Çünkü onun duygu ve kararlarýnýn etkisine girmek kadar hiçbir þeyden nefret edemezsiniz.
  Yengeç tüm burçlar içinde en evcimen tiptir. Size daima içinde emniyette olacaðýnýz ve mutluluk duyacaðýnýz sempatik bir yuva hazýrlama ya çalýþýr. Bu yüzden çocuklarýný, birer yetiþkin olsalar bile büyük kaygýlar içinde serbest býrakýr. Her þeyi kendine baðlama çabasý içinde olduðundan, çocuklarýyla olan baðlarýný çok zor koparabilir.

  Koç Erkeði - Aslan Kadýný
  Aslan kadýný, güçlü kiþiliði nedeniyle, hayvanlar kralý aslanýn yüzünü kara çýkarmaz. Ýki güçlü kiþilik bir araya geldiðinde, anlaþabilmek için ya birinin taviz vermesi gerektiði ya da bunun sürekli bir kavgaya yol açacaðý düþüncesi, her zaman Koç - Aslan iliþkisi için geçerli olmayabilir. Çünkü Koç, kendini seve seve geri çekebilir. Sorunlarýn temel noktasýný anlayabilir. Bu nedenle iliþki baþtan baþarýsýzlýða mahkum edilmemelidir.

  Aslan kadýný her þeyini, yaþamýný iyileþtirmeye adayabilir. Hýrslýdýr ve daima yenilik ister. Hýzla iþe koyulur ve yeni konulara eðilir, ama bunlarýn bazýlarý yarýda kalýr. Aslan kadýný, eþitlikçi bir yapýdadýr ve sizin tarafýnýzdan bile rahatsýz edilmeyeceði bir sessizliðe ihtiyacý vardýr. Aksi halde bir pençe darbesini tatmak zorunda kalýrsýnýz. Ýç dünyasýnýn derinliklerini keþfetmeye çalýþmayýn, çünkü zaten buna izin vermeyecektir. En iyisi deðiþken yapýnýzý ona fark ettirin ve sonra da sizde yaratacaðý etkinin tadýný çýkarýn.

  Ýkiniz olgun bir yaþamýn baþlangýcýna adým attýðýnýzda, birlikteliðiniz fýrtýnalarla dolu bir iliþkiye dönüþebilir.

  Koç Erkeði - Baþak Kadýný
  Baþak burcu, Merkür tarafýndan yönetilir. Bu da genelde sizden entellektüel olarak bir adým ileride olacaðý anlamýndadýr. Kapalý biri olarak tanýmlanmayabilir, ama kâl bini dilinde taþýdýðý da söylenemez. Ýçini görmenize pek severek izin vermez, düþünce ve duygularýný kendine saklar. Bu nedenle Koç erkeðinin, onu biraz da olsa tanýmasý için zamana ihtiyacý vardýr. Ýleride de Baþaðýn size tüm kalbini açmayacaðý ve gerçek duygularýný pek sýk göstermeyeceðini anlamak zorundasýnýz. Ancak bunu temel alarak, size olan aþký konusunda ikileme düþmekten sakýnýn, bundan dolayý sizi çok zor affedecektir. Duygularýnýn yaralanmasýndan, ki bunu asla yapmamalýsýnýz, aþýrý derecede korkar ve davranýþlarý bu güdüden kaynaklanýr. Böyle acý bir hayal kýrýklýðýný asla kaldýramaz.

  Ýyi davranýþlarý, duygusallýðý ve diðer insanlarýn duygularýný paylaþabilme yeteneði Baþaðýn karakter özelliklerindendir. Hiçbir karþýlýk beklemeden, sorunlarýnýzý çözmede size yardým etmek için büyük çaba gösterir.

  Koç erkeðini pek kandýramasa da Baþak kadýnýnýn soðuk görünümünü aþmayý baþarabilirseniz, bir tutku "uçurumu" sizi beklemektedir.
  Onda, yüksek makamlara yaraþýr bir meziyet olan bireysel disiplin vardýr.

  Bazýlarý onu, her þeyi bildiðini sanan ve mýzmýz biri olarak deðerlendirir, ama gerçekte ona haksýzlýk yaparlar. Bu sadece, onun baðlantýlarý hemen görüp, kanýtlarla nasýl tartýþacaðýný bildiði keskin anatitik görüþünün bir ifadesidir.

  Kimseye zorla yardým etmeye çalýþmaz, ama istenirse yardýma daima hazýrdýr.

  Koç Erkeði - Terazi Kadýný
  Koç da Terazi gibi baþlangýçta soðuk bir etki yaratýr, ama bir araya geldiklerinde bu etki daðýlabilir.

  Koç erkeði, Terazi kadýnýnýn kendi zevkine uygun olduðunu hemen fark edecektir.

  Terazi kadýný, duygusal olarak sizinle kolayca baþ edebilir. Bazen biraz sýkýcý ve hatta miskin gibi görünse de onun duygusal özelliklerini küçümsememelisiniz.
  Dahasý Terazi kadýný, kendini küçük iþlerde gösteren bir mükemmeliyetçidir. Eðer bir þey onun deðer yargýlarýna uymazsa, buna sinirlenmez ve herkese de bunun böyle olduðunu hissettirir. Eðer Terazi kadýný sizi severse, sizi diþi bir aslanýn erkeðini koruduðu gibi korur. Bu, onun yanýnda sizin hakkýnýzda kötü bir þey söyleyen birisi için de geçerlidir. Ona bütün gücüyle saldýracak týr. Bir kere verilmiþ bir sözü tutmak, onun için dürüstlükten öte bir þeydir. O, sizin için kesinlikle güvenilir biridir. Ne yazýk ki bu meziyetin önemi bugün anlaþýlamýyor. Çocuklarý olsa bile Terâzi kadýný, ev ve iþi bir arada, ikisini de ihmal etmeden götürmeyi baþarýr.

  Koç Erkeði - Akrep Kadýný
  Eðer bilinçli olarak Akrep kadýnýný seçtiyseniz, size sadece "iyi þanslar" denebilir. Kendine benzer birini arayan, bir enerji kaynaðýdýr. Hiç bir erkek onunla kolay geçinemez, sizin de bir Koç olarak onunla uzun ve uyumlu bir beraberlik kurmanýz konusunda çok fazla þansýnýz yoktur.

  Birilerini kýrmak veya yaralamak istemeyiz, ama burçlarýn içinde en negatif, kavgacý ve ara sýra sinir bozucu olan burcun Akrep olduðu söylenir. Ama bir Akrep kadýný olarak sizin bir istisna olduðunuza eminiz.

  Eðer çok geç olmadan, Akrep kadýnýna olan aþkýnýzdan ve tutkunuz. dan vazgeçmek istiyorsanýz hemen tabanlarý yaðlasanýz iyi olur, yoksa oturduðunuz yerde kalýrsýnýz.

  Koç Erkeði - Yay Kadýný
  Yay kadýný pozitif düþünceyi hayatýn her alanýna yayan, mutlu bir insandýr. Yardýmseverdir ve her zaman iyi öðütler verebilir.

  Yaylar, baðýmsýz ve baþýna buyruk insanlardýr, mesela iþ hayatýnda kendi patronu olarak kalmayý ister.

  Bedensel olarak formda kalmak, Yay kadýný için çok önemlidir. Bunun için seve seve spor yapar ve zayýf kalýr. Baþka birinin haklarýný korumak isterken bile, parasal yönden güvenli olmak ister, çünkü hatalardan nefret eder ve finansal risklerden hoþlanmaz. Bir Yay kadýnýný kazanmak istiyorsanýz, ona güvenli bir gelecek vadedebilmelisiniz. Bir Koç erkeði olarak Yay kadýnýnda ideal eþinizi buldunuz. Evcimendir, iyi bir ev kadýnýdýr, sorunlarýnýza karþý anlayýþlýdýr ve gerekli gördüðünde inisiyatifi ele alýr.

  Koç Erkeði - Oðlak Kadýný
  Oðlak kadýný için eþyalara sahip olmak çok önemlidir. Bu yüzden sizi, kendi zenginliðini arttýrmak amacýyla, iþ hayatýnda daha iyi bir yere gelmeniz için teþvik edecek ve hýrslandýracaktýr. Hýrsýnýz yoksa, bir Oðlak kadýný için boþuna uðraþmayýn. Boþuna zaman harcamamaya dikkat eder ve bunun için hayat arkadaþýný düþünerek seçer. Ama bu, man týðýnýn duygularýný yok ettiði anlamýna gelmez. Tam tersine aþkta fantazi dolu ve doyumsuzdur.

  Deðiþmez bir misafirperverliði vardýr ve dostlarý arasýnda kendini çok iyi hisseder. Aile bütçenizi ona hiç düþünmeden teslim edebilirsiniz. Pratik zekâsýyla parayý düzenler ve her zaman bir þiþe þampanyayý da düþünür.

  Pratik yaþam anlayýþýný çocuklarýna da veren iyi bir annedir.

  Koç Erkeði - Kova Kadýný
  Kova kadýný zor bir avdýr. Çünkü onun peþinde koþan tek avcý olmadýðýnýzý kabul etmek zorundasýnýz. Eðer bütün avcýlarý ormandan atabilirseniz, sizi zirveye kadar izleyen bir kadýn buldunuz demektir. Bunun için bir dakika bile sorumluluklarýnýzý unutmanýza izin vermeyecektir. Yaradýlýþýnýza uymasa bile, size olan ilgisini kaybetmemesi için, onun gözünde her zaman biraz esrarlý kalmalýsýnýz.

  Bu iliþki ideâl olarak nitelendirilemez ve genelde parçalanýr, ama siz hayat boyu sürecek bir arkadaþlýk kazanýrsýnýz. Her zaman yanýnýzda olacaktýr, çünkü amacý ihtiyacý olan herkese yardým etmektir.

  Kýskançlýðý sevmez, bunun için geçerli bir sebebi olsa da bu huyunu göstermeyecektir.

  Koç Erkeði - Balýk Kadýný
  Balýk kadýný, birçok erkek için ideal bir eþtir; evcimen, güvenilir ve biraz açýktýr. Sevdiði erkeðin kendi sine yol göstermesini ister. Çoðu kiþinin hoþlandýðý bir huy. Ama cazibesiyle istediklerini yaptýrmasýný da bilir ve yorulmak bilmeyen, çok uyanýk bir zekâsý vardýr. Oltasýnda bir erkek varsa, mesleki hýrslarý yok olur. Çarkýn dönmesini saðlama görevi sizindir. Karþýlýðýnda, içinde kendinizi rahat ve huzurlu hissedeceðiniz iyi bir ev saðlar. Bütün itirazlara karþý yanýnýzda olacak ve sizi savunacaktýr. Bütün kiþilik farklýlýklarýna raðmen siz aktif ve gerçekçi bir insanken, o biraz romantik ve yavaþtýr bu iliþki yürüyebilir. Para iþleriyle siz ilgilenirseniz iyi olur, çünkü düþüncesizce para harcamaya eðilimlidir.
      BlueSash.NET 2001-2007