Mühendis fýkralarý
Amerikan Teknolojisi
Amerikalýlar yeni bir uçak geliþtirirler ve bu uçaðý denemek için
Arabistan'a götürürler.Bir Arap pilotunu uçaða bindirirler ve uçak havalanýr. Arap pilot uçaðý kullanýrken dört motordan biri patlar.
Göstergelerde "Don't panic. This is American technology" yazýsý görülür, pilot rahatlar.
Daha sonra bir motor daha patlar ve göstergelerde yine ayný yazý görülür. Pilot da uçmaya devam eder. Ne var ki az sonra iki motor birden patlar. Hiç motor kalmayýnca Arap pilot panikler. Tam bu esnada göstergelerde yine ayný yazý görülür ve uçak kendi kendini yumuþak bir þekilde indirir. Araplar pilottan bu olayý öðrenince þaþýrýrlar ve kendileri de böyle bir uçak yapmaya karar verirler. Ve nitekim bir uçak yapýp Amerika'dan bir pilot davet ederler. Pilot biner uçaða, baþlar uçmaya. Bir iki dakika sonra bir motor patlar. Göstergelerde "Don't panic. This is Arabic technology" yazýsý görülür. Az sonra ikinci motor da patlar ve ayný yazý gözükünce Amerikali pilot: "Ulan bizim uçaðýn aynýsýný taklit etmiþler." der. Derken iki motor birden patlayýnca uçaðýn kendi kendini yere indireceðini düþünen pilot göstergelerde þu yazýyý görür: "Don't panic. This is Arabic technology. Please repeat after me. Eþhedü en la ilahe illallah...."

www.bluesash.net