Sarhoþ fýkralarý
Beyaz Palto
Þarhoþun biri týka basa dolu bir
belediye otobüsüne biner. Bir süre sonra
-"Ben bu otobüsteki herkesin aðzýna ederim ama þu beyaz paltolu adam hariç.."der.
Yolcular sadece tebessüm ederler.. Þarhoþ bu
sözleri 4-5 kez üst üste söyler.
Beyaz paltolu adam da kendisinin hariç býrakýlmasýndan cesaret alarak
-"Afedersiniz. Herkesin aðzýna ediyorsunuz da beni niye hariç tutuyorsunuz?"
der. Þarhoþta
-"Seni tuvalet kaðýdý olarak kullanacaðýmda ondan" der..

www.bluesash.net