Doktor fýkralarý
Meslek
Doktor karýsý ile birlikte yürüyüþte olduðu sýrada yanlarýndan geçerken göz kýrpan sarýþýn bombaya selam verdi.
Karýsý suratýný asarak dürttü ;
"- Nereden tanýyorsun o kadýný?"
"- Meslekten..."
"- Kimin mesleði? Senin mesleðinden mi, onunkinden mi?.."

www.bluesash.net