Kategorilendirilmemiþ fýkralar
saf köylü:)
Saf köylü,kente iþ için gelmiþ.Bir evin bahçesinde gördüðü papaðanýn renk renk tüylerine hayran olur.
-Allahým... ne güzel yaratýklar var...
Tam o sýrada papaðan konuþmaya baþlar:
-Ne bakýyorsun?
Köylü,neye uðradýðýný þaþýrýr:
-Kusura bakma hemþerim.seni kuþ sandýmda... :)

www.bluesash.net