Deli fýkralarý
Hepsi eriyor
Deli, kahveye girdiðinde soluk soluðaydý.Boþ bir masaya oturup ocaða seslendi;
- Bana bir çay !
çay geldi , þekerleri atýp karýþtýrdý.Garsonadan yine þeker istedi. Onlarý da atýp karýþtýrdý,yeniden istedi.Garson;
- Sekiz þeker koydun çaya ,dedi þaþkýn þaþkýn,
- Koydum ama , iþte görüyürsun, hepsi eriyor

www.bluesash.net