Politika fýkralarý
Patronluk Ýçin mi Yöneticilik Ýçin mi?
Adamýn biri sabah saat 10'a doðru bir elinde, içinde inek pisliði olan bir tenekeyle kafeye gelmiþ,
- "Bana bir çay.."
diye seslenmiþ,
- "Þimdi geliyor efendim.."
demiþ garson ve çayý getirmiþ.. Çayý bir yudumda içmiþ adam, almýþ eline pislik dolu tenekeyi baþlamýþ kafenin her tarafýna serpmeye ve çekmiþ gitmiþ.. Ertesi sabah yaklaþýk yine ayný saatlerde tekrar elinde pislik dolu tenekeyle gelip yine
- "Bana bir çay..!"
demesiyle,
- "Hop..! Bir dakika bakalým.."
demiþ onu görür görmez tanýyan garson.
- "Dünden beri senin pisliðini temizlemeye çalýþýyoruz.. Neden öyle yaptýn ki?.."
- "Merak edilecek bir þey yok.."
demiþ adam.
- "Üst düzey yöneticilik için hazýrlanýyorum.. Sistem ayný.. Gel, çayýný iç, etrafa bok at, millet senin yaptýðýný temizlemeye çalýþýrken tüm gün ortadan kaybol..!"

www.bluesash.net