Doktor fýkralarý
Bebeðin Avucundaki
Hastanede bir bebek doðar.Bebeðin hiçbir fiziksel kusuru yoktur, ama bir sorunu vardýr. Sürekli gülmektedir. Annesi babasý þaþkýn þaþkýn bakar, hemþireler ve doktor da bir anlam veremezler. Derken pediatriden biri geliyor parmaklarýnýn tam olup olmadýðýný görmek için bebeðin sýmsýký yumruk olmuþ avucunu açýyor. Bebeðin avucunda bir doðum kontrol hapý yok muymuþ
www.bluesash.net