Temel (Karadenizli) fýkralarý
Rahip Temel
Temel Fransa'da rahip olmuþ. Yardýmcýsý ile otoyolun kenarýnda ellerinde "Kardeþler! Yolun sonu yaklaþtý... Bir an önce bu tuttuðunuz yoldan dönmelisiniz!" yazan levhayý, yoldan araba geçtikçe kaldýrýp, þoförlere göstermeye baþlarlar.
Oradan geçen ilk þoför levhayý okur okumaz, kiliseye para toplayacaklarýný düþünerek, kendi kendine söylenir:
- Hiç olmazsa bizi burada rahat býrakýn!
Araba virajda kaybolduktan hemen sonra acý bir fren ve arabanýn nehire uçuþ sesi duyulur...
Bu durumu anlayan rahip Temel, arkadaþýna der ki:
- Esasýnda biz levhaya 'Köprü yýkýldý, geçmeyin!' yazsak, þu yazdýklarýmýzdan daha anlaþýlýr olacak herhalde.

www.bluesash.net