Kategorilendirilmemiþ fýkralar
Korkuluk
Adamýn biri tarlasýna o kadar korkunç, o kadar korkunç bir korkuluk yapmýþ ki, onu gören kargalar korkudan geçen sene aldýklarý mýsýrlarý bile geri getirmiþler.
www.bluesash.net